3 Azs 120/2006Usnesení NSS ze dne 02.08.2006

3 Azs 120/2006 - 52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: I. Y., zastoupeného Mgr. Ondřejem Ambrožem, advokátem se sídlem Na Zámyšli 4/26, Praha 5, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 2. 2006, č. j. 28 Az 91/2005 – 28,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 26. 10. 2005, č. j. OAM-920/VL-10-BE07-2005. Citovaným rozhodnutím žalovaného správního orgánu nebyl žalobci udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1 a § 14 zák. č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 cit. zákona. V kasační stížnosti žalobce dovozoval stížní důvody dle ust. § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s. Dle jeho názoru byla chybně posouzena především otázka překážky vycestování. Žalobce navrhl, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 12. 7. 2006 vzal žalobce kasační stížnost v celém rozsahu zpět a navrhl zastavení řízení.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle žalobce obsažený v jeho podání ze dne 12. 7. 2006 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný, řízení ve věci proto dle výše citovaného ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s. zastavil.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Ustanovenému zástupci žalobce advokátu Mgr. Ondřeji Ambrožovi pak nepřiznal žádnou odměnu za zastupování, neboť

č. j. 3 Azs 120/2006 - 53

s žalobcem, jak vyplývá z jeho podání, nebyl v žádném kontaktu a není prokázán žádný úkon dle vyhl. č. 177/1996 Sb.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 2. srpna 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu