3 As 382/2020 - 35Usnesení NSS ze dne 14.01.2021

3 As 382/2020 - 35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobců: a) ARTEX Co. s. r. o., se sídlem Budějovická 471/23, Písek, b) Development Trade, s. r. o., se sídlem Melantrichova 970/17, Praha 1, c) J. K., všichni zastoupeni Mgr. Michalem Varmužou, advokátem se sídlem Kozinova 2, Šumperk, proti žalovanému: Celní úřad pro Jihočeský kraj, se sídlem Kasárenská 6/1473, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně b) proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 10. 2020, č. j. 57 A 17/2020 – 54,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalobkyně b) se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 7. 12. 2020 kasační stížnost žalobkyně b) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu. Soudní poplatek splatný společně s podáním kasační stížnosti žalobkyně b) neuhradila. Kasační soud ji proto usnesením ze dne 11. 12. 2020, č. j. 3 As 382/2020 – 25 vyzval, aby soudní poplatek ve výši 5 000 Kč zaplatila. K zaplacení poplatku jí určil lhůtu 15 dnů od doručení usnesení a poučil ji o následcích, které nastanou, nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen.

[2] Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích soud vyzve poplatníka k zaplacení poplatku, nebyl-li tento poplatek zaplacen společně s podáním kasační stížnosti, a určí mu k tomu lhůtu alespoň 15 dnů; výjimečně může určit lhůtu kratší. Podle stejného ustanovení soud po marném uplynutí této lhůty řízení zastaví, přičemž k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[3] Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo žalobkyni b) prostřednictvím jejího zástupce doručeno dne 17. 12. 2020. Poslední den lhůty připadl na státní svátek 1. 1. 2021. Podle § 607 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jelikož dny 2. a 3. 1. 2021 připadly na sobotu a neděli, byl nejblíže následujícím pracovním dnem den 4. 1. 2021. Lhůta 15 dnů k zaplacení soudního poplatku tak uplynula dnem 4. 1. 2021. Žalobkyně b) v této lhůtě soudní poplatek nezaplatila, ani nepožádala od jeho osvobození a ani nesdělila okolnosti ve smyslu § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích.

[4] Vzhledem k citované právní úpravě a poučení, které se žalobkyni b) dostalo ve výzvě k zaplacení soudního poplatku, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti žalobkyně b) podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 14. ledna 2021

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu