3 As 197/2015 - 24Usnesení NSS ze dne 27.10.2015

3 As 197/2015 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobkyně: M. K., zastoupené JUDr. Petrem Wildtem, Ph.D., advokátem se sídlem Bohuslava Martinů 1038, Hradec Králové, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, za účasti osoby zúčastněné na řízení: P. H., zastoupeného JUDr. Šárkou Veskovou, advokátkou se sídlem Palackého 359, Hradec Králové, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 2. 2014, č. j. 24238/UP/2014/Sv, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 8. 2015, č. j. 30 A 24/2014 – 43,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 2. 2014, č. j. 24238/UP/2014/Sv. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové ze dne 21. 10. 2013, č. j. MMHK/175486/2013 ST2/Več, jímž byla osobě zúčastněné na řízení povolena stavba rodinného domu, garáže pro dva osobní automobily, akumulační nádrže dešťových vod a vsakovacího tunelu a prostoru k vsakování předčištěných odpadních vod, na pozemku parc. č. 222 v katastrálním území Máslojedy.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 8. 10. 2015 vzala žalobkyně svoji kasační stížnost zpět a navrhla zastavení řízení.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že žalobkyně vzala svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, Nejvyšší správní soud usnesením řízení ve věci zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 27. října 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu