3 As 197/2014 - 26Usnesení NSS ze dne 29.10.2014

3 As 197/2014 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce D. M., zastoupeného Mgr. Pavlem Čižinským, advokátem se sídlem Praha 2, Ječná 7/548, proti žalovaným 1. Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, a 2. Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, se sídlem Praha 1, Sněmovní 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2014, č. j. 5 A 3/2012 - 29,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností brojil proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2014, č. j. 5 A 3/2012 - 29, jímž městský soud zamítl žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaných správních orgánů. Nezákonný zásah měl spočívat v tom, že žalovaní podmiňovali vstup žalobce s dalšími členy iniciativy ProAlt na galerii jednacího sálu Poslanecké sněmovny tím, aby odložili veškeré listiny, publikace, osobní předměty a předměty vyjadřující názor (zde papír s nápisem „BRAŇME SE REFORMÁM“). Podáním ze dne 28. 10. 2014, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzal stěžovatel (prostřednictvím svého právního zástupce) kasační stížnost zpět.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. října 2014

Mgr. Radovan Havelec

předseda senátu