3 Afs 144/2019 - 17Usnesení NSS ze dne 03.06.2019

3 Afs 144/2019 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Vlašínem v právní věci žalobkyně: A. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, sídlem Masarykova 427/31, Brno, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 3. 2019, čj. 54 Af 8/2019 - 20,

takto:

I. Žalobkyni se nepřiznává osvobození od soudních poplatků za řízení o kasační stížnosti.

II. Návrh žalobkyně na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti se zamítá.

III. Soud vyzývá žalobkyni, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení buďto předložila plnou moc jí udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby ve stejné lhůtě prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

IV. Soud vyzývá žalobkyni, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) za kasační stížnost, který činí podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků částku 5 000 Kč.

V. Soud vyzývá žalobkyni, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, který činí podle položky č. 20 sazebníku soudních poplatků částku 1 000 Kč.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadla kasační stížností ze dne 23. 4. 2019 v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“), kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 11. 2018, č. j. 53368/18/5100-31462-707633.

[2] Spolu s kasační stížnosti stěžovatelka požádala o osvobození od soudních poplatků, podala návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů a požádala soud o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Zdejší soud proto stěžovatelku přípisem ze dne 15. 5. 2019, č. j. 3 Afs 144/2019 – 7, vyzval k doložení jejích osobních, majetkových a výdělkových poměrů a zaslal jí k tomu formulář „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech“. V přípise ze dne 15. 5. 2019 byla stěžovatelka rovněž poučena, že nebude-li možno na základě jí poskytnutých údajů řádně posoudit, zda má či nemá dostatek prostředků, může být její žádost zamítnuta.

[3] Stěžovatelka na uvedený přípis reagovala elektronickým podáním (e-mailem) ze dne 27. 5. 2019, v němž však ke svým majetkovým poměrům neuvedla žádné bližší informace. Pouze sdělila, že je ve velké časové tísni, neboť na její straně trvá objektivně důvodná omluvitelná překážka trvalejší povahy. Z důvodu poruchy PC a nefunkčního tisku plně odkázala na „soudu již opakovaně odeslaný řádně vyplněný tiskopis POTVRZENÍ vč. příloh“, naposledy doložený k č. j. 8 Afs 113/2019 - 6. Rovněž sdělila, že jej z důvodu právní jistoty a opatrnosti v příloze „per post“ znovu odesílá. Stěžovatelka vyplněný formulář k e-mailu nepřiložila a soud jej neobdržel ani poštou. Ze spisu vedeného pod sp. zn. 8 Afs 113/2019 Nejvyšší správní soud zjistil, že obdobnou zprávu stěžovatelka zaslala i v této věci, v níž rovněž uvedla, že vyplněný formulář odešle v uzavřené obálce „per post“. Navzdory tomuto tvrzení však Nejvyšší soud ani v dané věci žádnou další poštu od stěžovatelky neobdržel.

[4] Podle § 35 odst. 9 s. ř. s. navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to nezbytně třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce. Ze shora uvedeného vyplývá, že nesplnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků vylučuje právo na bezplatné zastoupení. Podmínky pro osvobození od soudních poplatků přitom upravuje § 36 odst. 3 s. ř. s., podle kterého platí, že účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu zčásti osvobozen od soudních poplatků. Přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.

[5] Nejvyšší správní soud ve své setrvalé judikatuře akcentuje závěr, že účastník řízení, který požádal o osvobození od soudních poplatků a který byl soudem řádně poučen, je povinen uvést a prokázat veškeré skutečnosti rozhodné pro posouzení žádosti. Vyplyne-li z uvedených údajů či obsahu spisu, že jsou nevěrohodné, popř. neúplné, soud žádost zamítne. (srov. např. rozsudek ze dne 26. 8. 2009, č. j. 1 As 39/2009 - 88, publ. pod č. 1962/2010 Sb. NSS). V posuzované věci stěžovatelka povinnost tvrzení ohledně svých osobních a majetkových poměrů nesplnila; nepředložila ve stanovené lhůtě soudu žádné relevantní údaje, z nichž by bylo možno při posouzení jejích majetkových poměrů vycházet.

[6] Nejvyšší správní soud tedy žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků výrokem I. tohoto usnesení zamítl, neboť stěžovatelka nesplnila svou povinnost tvrzení ohledně osobních a majetkových poměrů.

[7] Vzhledem k tomu, že stěžovatelce nebylo přiznáno osvobození od soudního poplatku, nebylo možno vyhovět ani jejímu návrhu na ustanovení zástupce. Podle § 35 odst. 8 s. ř. s. lze totiž navrhovateli ustanovit zástupce, kterým může být i advokát, jen tehdy, pokud jsou u něj splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Jelikož tyto předpoklady splněny nejsou, zamítl Nejvyšší správní soud výrokem II. tohoto usnesení také návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[8] Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Zvláštním zákonem je v této souvislosti míněn zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, v relevantním znění.

[9] Vzhledem ke skutečnosti, že Nejvyšší správní soud zamítl návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, je povinností stěžovatelky doložit zastoupení advokátem, jehož si sama zvolí, anebo prokázat, že má vysokoškolské právnické vzdělání ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto stěžovatelku vyzval výrokem III. tohoto usnesení k doložení splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s. pro řízení o předmětné kasační stížnosti, a to buď předložením plné moci udělené advokátovi, nebo předložením dokladu o vysokoškolském právnickém vzdělání stěžovatelky [vysokoškolský diplom o absolvování příslušného studia (postačí v kopii)].

[10] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 Sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

[11] Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích je s podáním návrhu na zahájení řízení spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 20 Sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je návrh na přiznání odkladného účinku ve správním soudnictví zpoplatněn částkou 1 000 Kč.

[12] Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud nevyhověl žádosti stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků a soudní poplatek nebyl uhrazen současně s podáním kasační stížnosti (resp. návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti), Nejvyšší správní soud vyzval výrokem IV. a V. tohoto usnesení stěžovatelku podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích k jeho zaplacení ve lhůtě 15 dnů.

[13] Soudní poplatek lze zaplatit:

− vylepením kolků na tomto tiskopisu nebo − bezhotovostně převodem na účet soudu číslo: 3703 – 46127621/0710, vedený u České národní banky, pobočka Brno. Závazný variabilní symbol pro identifikaci platby je: 1030314419.

[14] Věc je u Nejvyššího správního soudu vedena pod spisovou značkou 3 Afs 144/2019 a v souladu s rozvrhem práce se věcí bude zabývat, projedná ji a rozhodne 3. senát Nejvyššího správního soudu ve složení: JUDr. Jaroslav Vlašín, Mgr. Radovan Havelec a JUDr. Tomáš Rychlý. V případě nepřítomnosti některého ze členů senátu, bude tento senát doplněný o některého ze soudců 4. senátu, kterými jsou JUDr. Jiří Palla, Mgr. Aleš Roztočil a Mgr. Petra Weissová. Pokud dojde ke změně rozvrhu práce, jsou o těchto změnách aktuálně podávány informace na webových stránkách Nejvyššího správního soudu (www.nssoud.cz). Některé úkony v řízení před soudem mohou vykonávat též asistenti soudců [§ 29a jednacího řádu Nejvyššího správního soudu (www.nssoud.cz)].

[15] Máte-li za to, že některý ze jmenovaných soudců Nejvyššího správního soudu je z projednávání této věci vyloučen pro svůj poměr k věci, k účastníkům, nebo k jejich zástupcům (§ 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů), můžete namítnout jejich podjatost v propadné lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení. Pokud bude senát doplněn jiným soudcem, nebo vznikne-li důvod podjatosti až v průběhu řízení, počítá se tato lhůta od okamžiku, kdy účastník řízení důvod podjatosti zjistí. O námitce rozhodne jiný senát Nejvyššího správního soudu.

[16] Zároveň Vás soud žádá, aby bylo doloženo vyčíslení případných nákladů řízení. V případě zastoupení advokátem před soudem jej zároveň soud vyzývá, aby v téže lhůtě vyčíslil odměnu za zastupování a soudu sdělil, zda je plátcem daně z přidané hodnoty či nikoliv a oznamoval jakékoliv úkony učiněné později, které nejsou patrné ze spisu. Pokud tak neučiní, bude o odměně rozhodnuto na základě skutečností zřejmých ze spisu.

[17] Výše uvedenou spisovou značku uvádějte, prosím, na všech písemnostech zasílaných Nejvyššímu správnímu soudu vztahujících se k této věci.

Poučení: Nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví [§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.]. Soud však řízení nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by stěžovatelce mohla vzniknout újma, a stěžovatelka ve stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohla poplatek dosud zaplatit.

V případě placení kolkovými známkami nalepí stěžovatelka vždy oba jejich díly na tiskopis na vyznačeném místě. Tiskopis podepíše a vrátí jej označenému soudu. Kolkové známky nesmí být znehodnocovány.

Nevyhoví-li stěžovatelka výzvě uvedené ve výroku III. tohoto usnesení, soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. června 2019

JUDr. Jaroslav Vlašín
předseda senátu

Vyhovuji výzvě a zasílám v kolkových známkách určený soudní poplatek.

ke sp. zn.: 3 Afs 144/2019

podpis .................................................

↓Místo pro nalepení kolkových známek:↓