3 Ads 6/2013 - 31Usnesení NSS ze dne 27.02.2013

3 Ads 6/2013 - 31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu, složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Bohuslava Hnízdila, v právní věci žalobce: P. Č., zastoupen Mgr. Janem Oswaldem, advokátem se sídlem Bílkova 4, Praha 1, proti žalované: Všeobecná zdravotní pojišťovna, se sídlem Orlická 4, Praha 3, kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2012, č. j. 6 Ad 22/2011 - 137,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupci žalobce Mgr. Janu Oswaldovi se přiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti ve výši 8.228 Kč, která mu bude proplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl kasační stížností v záhlaví uvedené usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým bylo podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ s. ř. s.“) odmítnuto jeho podání, jímž se u Městského soudu v Praze („městský soud“) domáhal zrušení platebních výměrů žalované ze dne 17. 8. 2007, čj. 4240703173 a 2140703172 ukládajících mu povinnost zaplatit dlužné pojistné na všeobecné zdravotní pojištění ve výši 26.610 Kč a penále ve výši 81.242 Kč.

Přípisem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 2. 2013 vzal žalobce, prostřednictvím svého právního zástupce, kasační stížnost zpět v celém rozsahu. Právní zástupce žalobce tak učinil na základě přímého pokynu žalobce ze dne 11. 2. 2013, jehož kopii také ke zpětvzetí připojil („do tří dnů vezměte zpět kasační stížnost /3 Ads 6/2013/“).

Podle ustanovení § 37 odst. 4 s. ř. s., může navrhovatel (žalobce) vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Soud v takovém případě řízení v příslušném rozsahu usnesením zastaví - § 47 písm. a) s. ř. s.

Projev vůle žalobce, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnost o tom, co měl žalobce na mysli. Vzhledem k tomu, že zpětvzetí kasační stížnosti předešlo dobu, než o ní bylo rozhodnuto, Nejvyšší správní soud usnesením řízení ve věci podle § 47 písm. a) s. ř. s. bez dalšího zastavil.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soudu dle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud dle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení rovněž v případech zastavení řízení. Okolnosti dle druhé věty citovaného ustanovení v posuzované věci nepřicházejí v úvahu.

Žalobci byl již v řízení před městským soudem jako zástupce dle § 35 odst. 8 s. ř. s. ustanoven Mgr. Jan Oswald a toto rozhodnutí platí i pro řízení o kasační stížnosti (§ 35 odst. 8 i.f. s. ř. s. Náklady zastoupení v takovém případě platí stát (§ 35 odst. 8 věta prvá za středníkem s. ř. s.). Náklady ustanoveného zástupce v řízení o kasační stížnosti sestávají z odměny za dva úkony právní služby (sepsání kasační stížnosti a zpětvzetí žaloby) dle § 11odst. 1 písm. d) vyhl. č. 177/1996 Sb. ve znění platném od 1. 1. 2013 (dále „advokátní tarif“) a dvakrát náhrada hotových výdajů dle § 13 advokátního tarifu. Za jeden úkon právní služby v tomto řízení přísluší zástupci 3.100 Kč [§ 9 odst. 4 písm. d), § 7 bod 5. advokátního tarifu] a dvakrát 300 Kč náhrady hotových výdajů (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu), celkem tedy 6.800 Kč. Zástupce žalobce doložil, že je plátcem DPH, celkovou výši odměny je proto třeba navýšit o 21 %, tedy o částku 1.428 Kč (§ 35 odst. 8 věta třetí za středníkem s. ř. s.). Soud tak přiznal Mgr. Janu Oswaldovi odměnu v celkové výši 8.228 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. února 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu