3 Ads 40/2011 - 28Usnesení NSS ze dne 31.03.2011

3 Ads 40/2011 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: DELTA HL, s.r.o., se sídlem Tovární 10, Jablonné v Podještědí, zast. Ing. O. K., daňovým poradcem, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 7. 5. 2010 čj. 45091/010/9010/19.04.10/KK/114/R, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 23. 11. 2010 č. j. 59 Ad 5/2010 - 17,

takto :

I. Kasační stížnost s e odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal blanketní kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované. Ze soudního spisu vyplývá, že napadený rozsudek byl zástupci žalobce doručen v pátek dne 17. 12. 2010, kasační stížnost byla podána elektronicky s elektronicky ověřeným podpisem dne 3. 1. 2011. Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Ke včasnému podání kasační stížnosti bylo proto třeba ji podat nejpozději v pátek dne 31. 12. 2010. Kasační stížnost podaná dne 3. 1. 2011 byla tedy podána opožděně.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže byl podán opožděně. Nejvyšší správní soud proto opožděnou kasační stížnost odmítl. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. března 2011

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu