3 Ads 30/2005Usnesení NSS ze dne 04.05.2005

3 Ads 30/2005 - 71

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně I. S., zastoupené advokátem JUDr. Václavem Tomisem se sídlem Tovární 10, Český Těšín, proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 1. 2004, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 2. 2005 čj. 21 Cad 48/2004 - 42,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 1. 2005 čj. 21 Cad 48/2004 - 31 byl odmítnut návrh žalobkyně na povolení obnovy řízení ve věci poskytování nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně sama kasační stížnost a požádala, aby jí byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupce – advokát. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 9. 2. 2005 čj. 21 Cad 48/2004 - 42 žalobkyni ustanovil zástupcem pro řízení o kasační stížnosti advokáta JUDr. Václava Tomise a uložil mu, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost žalobkyně údajem o tom, v jakém rozsahu usnesení napadá a důvody kasační stížnosti podle ust. § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včas kasační stížnost, v níž namítá, že jí ustanovený advokát, vzhledem k tomu, že dříve pracoval na bývalém Okresním úřadu v Karviné a spolupracoval zde se zaměstnanci tohoto úřadu, nemůže vyloučit svoji podjatost. V dané věci by mohlo dojít k případné kolizi zájmů, protože její věc řešili bývalí kolegové advokáta, který ji byl soudem ustanoven.

Žalobkyně opakuje požadavek, aby jí pro řízení o kasační stížnosti byl ustanoven advokát a navrhuje, aby jí byl ustanoven advokát jiný.

Nejvyšší správní soud posoudil věc takto: Podle § 103 odst. 1 s. ř. s. lze kasační stížnost podat pouze z důvodů, které jsou v tomto ustanovení uvedeny pod písmeny a) až e). Podle 104 odst. 4 s. ř. s. kasační stížnost není přípustná, opírá-li se jen o jiné důvody, než jsou uvedeny v § 103.

V projednávané věci žalobkyně neuvedla v kasační stížnosti žádný z důvodů, které jsou uvedeny v § 103 odst. 1 s. ř. s. a uvedla pouze důvody jiné. Kasační stížnost je tedy nutno posoudit jako nepřípustnou.

Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže je návrh (kasační stížnost) podle tohoto zákona nepřípustný. Nejvyšší správní soud tedy podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

V dalším řízení Krajský soud v Ostravě rozhodne o žádosti ustanoveného advokáta JUDr. Tomise ze dne 4. 3. 2005, aby toto jeho ustanovení bylo zrušeno a podle výsledku učiní případně další opatření k zajištění povinného zastoupení žalobkyně advokátem v řízení o kasační stížnosti. Spis pak znovu předloží Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti žalobkyně ve věci samé.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. května 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu