3 Ads 103/2013 - 20Usnesení NSS ze dne 16.01.2014

3 Ads 103/2013 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: VAŠE REALITY A STAVBY s.r.o., Kotlářská 26, Brno, zast. Mgr. Petrem Poláchem, advokátem se sídlem Smetanova 6, Blansko, proti žalovanému: Státní úřad Inspekce práce, se sídlem Horní náměstí 103/2, Opava, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 9. 2010, č. j. 2009/78732-424, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2013, č. j. 36 Ad 13/2013 – 54, o návrhu stěžovatele na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se zamítá.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Úřadu práce Brno – město ze dne 21. 9. 2009, č. j. VI./2144/79/09/Pok, byla žalobci (dále také „stěžovatel“) uložena pokuta ve výši 25.000 Kč podle § 140 odst. 4 písm. c) a e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, za správní delikty podle § 140 odst. 2 písm. d) a § 140 odst. 1 písm. c) zákona. Rozhodnutím žalovaného ze dne 13. 9. 2010, č. j. 2009/78732-424, byl podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu výrok rozhodnutí správního orgánu I. stupně změněn tak, že ve výrokové části pod bodem I. se za slova ,,uveřejněné“ doplňují slova ,,dne 26. 6. 2009“ a ostatní části výroku zůstávají beze změny.

Žaloba stěžovatele podaná proti rozhodnutí žalovaného byla rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2013, č. j. 36 Ad 13/2013 – 54, zamítnuta.

V kasační stížnosti stěžovatel navrhl, aby byl napadený rozsudek Krajského soudu v Brně zrušen a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádal o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Uvedl, že výkon napadeného rozhodnutí by pro něj znamenal nenahraditelnou újmu, neboť nedisponuje majetkem či příjmy, kterými by mohl uhradit uloženou pokutu. Stěžovatel negeneruje příjmy, hospodaří se ztrátou a již delší dobu se pohybuje na samé hraně existence. Výkon rozhodnutí by mu tudíž způsobil podstatné problémy, neboť by zcela zřejmě nebyl schopen dlouhodobě platit své závazky a dostal by se do úpadku. Situaci by musel řešit podáním insolvenčního návrhu, jehož následky by byly i v případě následného zrušení rozhodnutí žalovaného nevratné. Přiznání odkladného účinku nebude mít podle názoru stěžovatele nepříznivý vliv na práva třetích osob, nebude ani v rozporu s důležitým veřejným zájmem.

Nejvyšší správní soud důvody pro přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti neshledal.

Kasační stížnost nemá podle § 107 s. ř. s. odkladný účinek, avšak Nejvyšší správní soud jej může na návrh stěžovatele přiznat; přitom užije přiměřeně ustanovení § 73 odst. 2 až 5 s. ř. s. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. lze přiznat odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem.

Nejvyšší správní soud předně zdůrazňuje, že odkladný účinek, který lze za splnění předpokladů § 73 s. ř. s. přiznat kasační stížnosti, působí pouze vůči rozhodnutí krajského soudu. Pokud v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu není žalobě přiznán odkladný účinek za podmínek stanovených v § 73 s. ř. s., a nedošlo-li rozhodnutím krajského soudu o meritu věci ve vztahu k napadenému správnímu rozhodnutí ke změně této skutečnosti (tedy došlo-li k zamítnutí či odmítnutí žaloby, takže správní rozhodnutí nebylo rozhodnutím krajského soudu nijak dotčeno), odkladný účinek kasační stížnosti působící jen vůči rozhodnutí krajského soudu nemůže mít na účinky správního rozhodnutí žádný vliv. Smyslem rozhodnutí o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti je přitom oddálit nastoupení nepříznivých důsledků napadeného správního rozhodnutí ve vztahu ke stěžovateli a to do právní moci soudního rozhodnutí. Ve shora popsané situaci však přiznáním odkladného účinku kasační stížnosti nelze takového právního důsledku dosáhnout.

To platí i v projednávané věci. Ze soudního spisu totiž Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel v řízení o žalobě vedeném před Krajským soudem v Brně o přiznání odkladného účinku žaloby podle § 73 s. ř. s. nepožádal. Krajský soud v Brně tedy o přiznání odkladného účinku žaloby vůbec nerozhodoval.

Nejvyšší správní soud proto konstatoval, že přiznání odkladného účinku kasační stížnosti není na místě, neboť by nebylo schopno cokoliv změnit na právním postavení stěžovatele.

Podmínky pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti tak v daném případě naplněny nebyly, a proto Nejvyšší správní soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. ledna 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Alena Horychová