2 Azs 425/2004Usnesení NSS ze dne 10.02.2005

2 Azs 425/2004 - 78

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: X. L., zastoupeného opatrovnicí M. B., pracovnicí Krajského soudu v Plzni, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 4. 2004, č. j. 59 Az 18/2004 - 27,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 4. 2004 byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „žalovaný“) ze dne 9. 1. 2004, č. j. OAM-1287/LE-B01-B03-2003, jímž stěžovateli nebyl udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Stěžovatel napadá tento rozsudek krajského soudu kasační stížností, v níž žádá o jeho zrušení pro tvrzené nedostatečné zjištění skutkového stavu žalovaným a zejména proto, že je ve své zemi původu pronásledován pro své náboženské přesvědčení. S touto kasační stížností stěžovatel spojil také žádost o ustanovení bezplatného právního zástupce a tlumočníka a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci. Zároveň však stěžovatel požádal o ustanovení advokáta.

Této žádosti krajský soud nevyhověl usnesením ze dne 20. 9. 2004, č. j. 59 Az 18/2004 - 59, kterým stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovil s odůvodněním, že poté, co byl vyzván k prokázání svých majetkových a osobních poměrů, zůstal stěžovatel v této věci nečinný a tyto své poměry ve stanovené lhůtě neosvědčil, takže krajský soud nemohl posoudit, zda splňuje předpoklady pro vyhovění jeho žádosti. Formulář „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro ustanovení právního zástupce a pro osvobození od soudních poplatků“ byl přitom řádně zaslán na stěžovatelovu poslední známou adresu v ČR, ovšem bezvýsledně, neboť jak bylo

č. j. 2 Azs 425/2004 - 79

krajskému soudu sděleno Policií ČR, stěžovatel se zdržuje na neznámém místě v Praze, skrývaje se před cizineckou policií.

Vzhledem k tomu, že je stěžovatel neznámého pobytu, byla mu usnesením krajského soudu ze dne 20. 9. 2004, č. j. 59 Az 18/2004 - 63, ustanovena opatrovnicí paní M. B., pracovnice Krajského soudu v Plzni.

Protože ani poté, co byla krajským soudem zamítnuta stěžovatelova žádost o ustanovení advokáta, nedoložil stěžovatel plnou moc udělenou advokátovi, vyzval jej krajský soud výzvou ze dne 3. 1. 2005, č. j. 59 Az 18/2004 - 69, zaslanou k rukám jeho zástupkyně M. B., aby ve lhůtě jednoho týdne sdělil jméno advokáta, kterým bude zastoupen v řízení o podané kasační stížnosti a současně aby předložil plnou moc udělenou tomuto advokátovi. Stěžovatel ani jeho opatrovnice nicméně v poskytnuté lhůtě na tuto výzvu nijak nezareagovali.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože v dané věci nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. 2. 2005

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu