2 Azs 380/2019 - 24Usnesení NSS ze dne 26.02.2020

2 Azs 380/2019 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: V. G., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 6. 2019, č. j. OAM-149/ZA-ZA11-ZA05-2019, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 11. 2019, č. j. 55 Az 1/2019 – 38,

takto:

I. Kasační stížnost žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou se domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 11. 2019, č. j. 55 Az 1/2019 – 38, a v níž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele usnesením ze dne 29. 1. 2020, č. j. 2 Azs 380/2019 – 20, zamítl, protože stěžovatel neunesl břemeno důkazní o tom, že jsou u něj dány předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a tedy aby mu byl ustanoven zástupce. Zároveň vyzval stěžovatele ke splnění podmínky řízení podle § 105 odst. 2 s. ř. s., a to buď předložením plné moci udělené advokátovi, nebo dokladu o vysokoškolském právnickém vzdělání, do 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Usnesení si stěžovatel převzal, a bylo mu tedy doručeno dne 5. 2. 2020.

Stěžovatel do stanovené lhůty (tedy do 19. 2. 2020) podmínku řízení nesplnil, přičemž nedostatek zastoupení brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. února 2020

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu