2 Azs 38/2009 - 99Usnesení NSS ze dne 22.09.2009

2 Azs 38/2009 - 99

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Zdeňka Kühna, a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: J. Y., zastoupeného Mgr. Alešem Dostálem, advokátem se sídlem Ustí nad Labem, Klíšská 12, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 1. 2008, č. j. OAM-1-782/VL-07-HA08-2007, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 9. 2008, č. j. 63 Az 16/2008 – 35,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokáta Mgr. Aleše Dostála se určuje částkou 5712 Kč. Tato částka vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhal zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 1. 2008, č. j. OAM-1-782/VL-07-HA08-2007, jímž žalovaný nevyhověl jeho žádosti o udělení mezinárodní ochrany.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 15. 9. 2009, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 16. 9. 2009, vzal stěžovatel prostřednictvím svého ustanoveného zástupce svou kasační stížnost bez uvedení důvodů zpět. Proto Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Stěžovateli byl usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 3. 2009, č. j 63 Az 16/2008 - 78, pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Ustanovený zástupce požadoval odměnu ve výši 3 x 2100 Kč za tři úkony právní služby - první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a dvě písemná podání soudu týkající se věci samé (doplnění kasační stížnosti ze dne 29. 4. 2009, zpětvzetí kasační stížnosti ze dne 15. 9. 2009) a 3 x 300 Kč na úhradu hotových výdajů v souladu s § 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. b) a d), § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“). Jelikož však ustanovený zástupce nedoložil potvrzení o uskutečnění jím tvrzené porady s klientem, nelze mu za uvedený úkon právní služby přiznat jím požadovanou odměnu. Soud tedy určil odměnu advokáta částkou 2 x 2100 Kč za dva úkony právní služby a 2 x 300 Kč na úhradu hotových výdajů dle § 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. d), § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Vzhledem k tomu, že advokát je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se uvedený obnos o částku odpovídající dani, kterou je advokát povinen z odměny a náhrady hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Částka daně vypočtená podle § 37 odst. 1 a § 47 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, činí 912 Kč. Ustanovenému zástupci se tedy přiznává náhrada nákladů řízení v celkové výši 5712 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Po učení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. září 2009

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu