2 Azs 295/2020 - 16Usnesení NSS ze dne 09.09.2020

2 Azs 295/2020 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: N. R. A. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 10. 2018, č. j. OAM-1031/ZA-ZA04-P05-PD1-2015, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 7. 2020, č. j. 13 Az 66/2018 - 26,

takto:

I. Kasační stížnost žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobou podanou k Městskému soudu v Praze (dále jen „krajský soud“) se žalobce domáhal zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného, jímž bylo rozhodnuto o neprodloužení jeho doplňkové ochrany podle § 53a odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu (dále jen „zákon o azylu“). Krajský soud se ztotožnil se závěrem žalovaného, že žalobci v jeho domovské zemi již nehrozí nebezpečí vážné újmy ve smyslu §14a zákona o azylu; neshledal důvodnými ani další žalobní námitky žalobce, proto rozsudkem uvedeným v záhlaví (dále jen „napadený rozsudek“) jeho žalobu zamítl.

[2] Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížnost, společně, s níž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

[3] Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, proti němuž směřuje. Zmeškání této lhůty nelze prominout. Čtvrtý odstavec citovaného ustanovení stanoví, že lhůta pro podání kasační stížnosti je zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

[4] Ze spisu krajského soudu vyplývá, že napadený rozsudek byl stěžovateli doručen ve čtvrtek 30. července 2020. V souladu s § 40 odst. 1 s. ř. s. počala dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti běžet následujícího dne a skončila ve čtvrtek 13. srpna 2020 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Stěžovatel však podal kasační stížnost k poštovní přepravě na adresu krajského soudu až dne 17. srpna 2020, tedy čtyři dny po uplynutí lhůty pro její podání.

[5] Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

[6] Jelikož o opožděné kasační stížnosti nelze vést řízení a soud nemá podle zákona jinou možnost než je ukončit odmítnutím takové stížnosti, nebylo třeba rozhodovat ani o žádosti o ustanovení zástupce.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 aplikovaný na základě § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. září 2020

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu