2 Azs 27/2006Usnesení NSS ze dne 04.05.2006

2 Azs 27/2006 - 61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Karla Šimky a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobkyně: O. P., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 11. 2005, č. j. 55 Az 268/2004 - 47,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně ke Krajskému soudu v Brně dne 13. 1. 2006 se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 30. 11. 2004, č. j. OAM-3018/VL-10-19-2004. Tímto rozhodnutím žalovaný stěžovatelce neudělil azyl pro nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a vyslovil, že se na ni nevztahuje překážka vycestování podle § 91 citovaného zákona. Krajský soud žalobu zamítl, neboť dopěl k závěru, že je rozhodnutí žalovaného vydáno v souladu se zákonem a na podkladě dostatečně zjištěného stavu věci.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí krajského soudu bylo vydáno po nabytí účinnosti zákona č. 350/2005 Sb. (tj. po 13. 10. 2005), postupoval zdejší soud již podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) ve znění novelizovaném uvedeným zákonem. Nejprve se však Nejvyšší správní soud musel zabývat tím, zda jsou splněny podmínky řízení o kasační stížnosti. V případě, že by shledal podmínky řízení naplněny a kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104a s. ř. s. Kasační stížnost však byla podána opožděně a podmínky řízení tudíž naplněny nejsou.

V kasační stížnosti stěžovatelka sice uvádí, že napadené rozhodnutí krajského soudu obdržela dne 11. 1. 2006, a tento den také zřejmě považovala za den rozhodný pro počítání lhůty k podání kasační stížnosti, ze spisu však vyplývá, že stěžovatelka byla v řízení před krajským soudem zastoupena advokátkou JUDr. R. P., které byl napadený rozsudek doručen již dne 13. 12. 2005. Podle § 42 odst. 2 s. ř. s. má-li účastník řízení zástupce, doručuje se pouze zástupci. Má-li však účastník něco osobně vykonat, doručí se i jemu. V daném případě bylo doručováno rozhodnutí, jímž bylo ukončeno řízení o žalobě a

č. j. 2 Azs 27/2006 - 62

stěžovatelce se žádná povinnost, kterou by měla osobně vykonat, neukládala. Za den doručení napadeného rozhodnutí je proto třeba považovat ten den, kdy bylo rozhodnutí doručeno zástupkyni stěžovatelky (tj. 13. 12. 2005). Skutečnost, kdy stěžovatelka rozhodnutí od své zástupkyně obdržela, je pro počítání lhůty k podání kasační stížnosti právně bezvýznamná.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty, a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy úterý 13. 12. 2005. Poslední den lhůty připadá na úterý 27. 12. 2005, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná osobně až dne 13. 1. 2006 byla tedy podána opožděně.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. května 2006

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu