2 Azs 232/2005Usnesení NSS ze dne 30.11.2005

2 Azs 232/2005 - 44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: L. S., zastoupené Mgr. Romanem Seidlerem, advokátem se sídlem na Jíkalce 13, Plzeň, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 7. 2005, č. j. 61 Az 189/2004 - 17,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou na poštu dne 16. 8. 2005 se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 13. 10. 2004, č. j. OAM-2903/VL-07-19-2004. Tímto rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Podáním datovaným dnem 18. 10. 2005 a doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 2. 11. 2005 (viz. č. l. 40 spisu) vzala stěžovatelka svoji kasační stížnost proti napadenému rozhodnutí krajského soudu zcela zpět.

Podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. soud řízení o kasační stížnosti usnesením zastaví, vzal-li stěžovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti stěžovatelky zastavil.

č. j. 2 Azs 232/2005 - 45

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.)

V Brně 30. listopadu 2005

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu