2 Azs 100/2005Usnesení NSS ze dne 04.05.2005

2 Azs 100/2005 - 45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: L. O., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 8. 2004, sp. zn. 59 Az 301/2003,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla zamítnuta žaloba žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „žalovaný“) ze dne 10. 12. 2003, č. j. OAM-6279/VL-10-19-2003, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Stěžovatelka napadá tento rozsudek krajského soudu (poznámka soudu: byť zjevně zaměňuje datum a spisovou značku rozhodnutí krajského soudu a žalovaného) kasační stížností, v níž žádá o jeho zrušení pro tvrzenou nezákonnost. S touto kasační stížností stěžovatelka spojila také žádost o ustanovení bezplatného právního zástupce.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelkou splněna, neboť nedoložila, že by byla zastoupena advokátem na základě plné moci. Zároveň však stěžovatelka požádala o ustanovení advokáta.

Této žádosti krajský soud nevyhověl usnesením ze dne 4. 1. 2005, č. j. 59 Az 301/2003 - 35, kterým stěžovatelce zástupce z řad advokátů neustanovil s odůvodněním, že poté, co byla vyzvána k prokázání svých majetkových a osobních poměrů, zůstala v této věci nečinná a tyto své poměry ve stanovené lhůtě neosvědčila, takže soud nemohl posoudit, zda splňuje předpoklady pro vyhovění její žádosti. Stejným usnesením

č. j. 2 Azs 100/2005 - 46

vyzval krajský soud stěžovatelku, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolila pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 4. 3. 2005 (č. l. 41), ta na ně však v poskytnuté lhůtě nijak nezareagovala.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože v dané věci nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. května 2005

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu