2 As 84/2013 - 15Usnesení NSS ze dne 26.11.2013

2 As 84/2013 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce T. R., zastoupeného JUDr. Františkem Pětníkem, advokátem se sídlem Pelhřimov, Hodějovická 448, proti žalované Policii České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Praha 3, Olšanská 2, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2013, č. j. 36 A 30/2012 - 27,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2013, č. j. 36 A 30/2012 - 27, byla zrušena rozhodnutí žalované ze dne 4. 6. 2012, č. j. CPR-6374/ČJ-2012-9CPR-V243, a ze dne 8. 6. 2012, č. j. CPR-6374-1/ČJ-2012-9CPR-V243, a rovněž jim předcházející rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, odboru cizinecké policie ze dne 23. 4. 2012, č. j. KRPJ-22445/ČJ-2012-160022-SV (kterým bylo žalobci uloženo správní vyhoštění a doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských státu EU, byla stanovena na 6 měsíců) a ze dne 23. 4. 2012, č. j. KRPJ-22445/ČJ-2012-160022-SV (kterým bylo žalobci uloženo nahradit náklady řízení spojené s řízením o správním vyhoštění); věc byla zároveň krajským soudem vrácena žalované k dalšímu řízení. Tento rozsudek napadla žalovaná (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížností. Podáním ze dne 8. 11. 2013, doručeném zdejšímu soudu téhož dne, však stěžovatelka vzala podanou kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. Dle prvně zmiňovaného ustanovení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení. Jelikož ke zpětvzetí kasační stížnosti nedošlo z důvodů uvedených ve větě druhé citovaného ustanovení, postupoval Nejvyšší správní soud dle obecného pravidla vyjádřeného ve větě první, a rozhodl proto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů kasačního řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu