2 As 337/2019 - 57Usnesení NSS ze dne 14.07.2020

2 As 337/2019 - 57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., se sídlem Soběšická 820/156, Brno, zastoupená Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, proti žalovanému: Krajský úřad Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Statutární město Jihlava, se sídlem Masarykovo nám. 1, Jihlava, zastoupené Mgr. Tomášem Rosickým, advokátem se sídlem Zrzavého 3259/9, Jihlava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 9. 2013, č. j. KUJI 61198/2013, sp. zn. OOSČ 448/2013 OOSC/25, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 9. 2019, č. j. 29 A 53/2013 – 795,

takto:

Žalobkyni se vracízaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4 000 . Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce Mgr. Marka Vojáčka, advokáta se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 30. 6. 2020, č. j. 2 As 337/2019 - 51, zastavil řízení o kasační stížnosti proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), jelikož žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) vzala svou kasační stížnost v celém rozsahu zpět. Dále soud rozhodl podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., že žádný z účastníků ani osoba zúčastněná na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení.

[2] Podle § 10 odst. 3, věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

[3] Jelikož stěžovatelka v řízení o kasační stížnosti dne 28. 1. 2020 zaplatila soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, usnesení ze dne 30. 6. 2020, č. j. 2 Azs 337/2019 - 51 se podle § 166 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, za použití § 64 s. ř. s., doplňuje tímto usnesením, jímž se stěžovatelce vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 4 000 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce Mgr. Marka Vojáčka, advokáta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. července 2020

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu