2 As 12/2021 - 21Usnesení NSS ze dne 22.03.2021

2 As 12/2021 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: I. H., zast. Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Pod Kaštany 245/10, Praha 6, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 6. 2019, č. j. KUZL8671/2019, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 28. 12. 2020, č. j. 72 A 32/2019 - 34,

takto:

I. Kasační stížnost žalobce se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám zástupce žalobce, advokáta Mgr. Václava Voříška.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 29. 1. 2021 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 28. 12. 2020, č. j. 72 A 32/2019 - 34. Tato kasační stížnost však neobsahovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[2] Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 11. 2. 2021, č. j. 2 As 12/2021 – 18, stěžovatele mimo jiné vyzval podle § 106 odst. 3 s. ř. s., aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost tak, že uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí krajského soudu napadá a z jakých důvodů byla kasační stížnost podána, a tyto důvody skutkově a právně konkretizuje.

[3] Uvedené usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno do datové schránky dne 12. 2. 2021. Poslední den stanovené měsíční lhůty pro doplnění kasační stížnosti tak připadl na pátek dne 12. 3. 2021 (§ 40 odst. 2 ve spojení s § 120 s. ř. s.). Do tohoto data však stěžovatel svou kasační stížnost nedoplnil.

[4] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že bez doplnění kasační stížnosti není možné v řízení o ní pokračovat (o čemž byl stěžovatel také ve výše uvedeném usnesení poučen), a proto jeho kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

[6] Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč stěžovateli podle § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. března 2021

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu