2 As 106/2020 - 19Usnesení NSS ze dne 09.07.2020

2 As 106/2020 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: J. H., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 8. 2016, č. j. 3889/DS/2016, JID 128827/2016/KUUK/MŠ, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 3. 2020, č. j. 42 A 33/2016 – 45,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci sevracízaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5 000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho zástupce.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 6. 4. 2020 blanketní kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou brojí proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „napadený rozsudek“ a „krajský soud“), aniž by uvedl, jaké jsou konkrétní důvody jeho podání.

[2] Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 28. 5. 2020, č. j. 2 As 106/2020 - 16, stěžovatele vyzval podle § 106 odst. 3 s. ř. s., aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení doplnil kasační stížnost o důvody, pro které brojí proti napadenému rozsudku.

[3] Stěžovatel byl v tomto usnesení zároveň poučen, že pokud nedoplní kasační stížnost ve stanovené lhůtě a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud kasační stížnost odmítne.

[4] Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 1. 6. 2020. Poslední den stanovené měsíční lhůty připadl na středu 1. 7. 2020 (§ 40 odst. 2 ve spojení s § 120 s. ř. s.), kdy stěžovateli marně uplynula lhůta k doplnění kasační stížnosti, jelikož vytčené vady kasační stížnosti včas neodstranil.

[5] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že bez doplnění kasační stížnosti stěžovatele není možné v řízení o ní pokračovat. Kvůli absenci stížních důvodů totiž není vymezen rozsah přezkumu napadeného rozsudku krajského soudu Nejvyšším správním soudem (viz § 109 odst. 3 s. ř. s.) ani konkrétní věcná a právní hlediska, z nichž by měl být napadený rozsudek posuzován. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[6] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

[7] Nejvyšší správní soud zároveň rozhodl o vrácení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5 000 Kč, a to na základě § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Soudní poplatek bude vrácen ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení (§ 10a zákona o soudních poplatcích).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 9. července 2020

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu