2 Afs 400/2020 - 19Usnesení NSS ze dne 09.02.2021

2 Afs 400/2020 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: H. T., zastoupena JUDr. Ing. Vladimírem Nedvědem, advokátem se sídlem Kostelní náměstí 233/1, Litoměřice, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 3. 2017, č. j. 10963/17/5300-21443-708158, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 12. 2020, č. j. 15 Af 59/2017 – 25,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) podal dne 21. 12. 2020 Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost směřující proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, jehož výrokem I. bylo pro nezákonnost zrušeno shora označené rozhodnutí žalovaného a věc byla žalovanému vrácena k dalšímu řízení, přičemž výrokem II. byla stěžovateli uložena povinnost zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení 3000 Kč do třiceti dní od právní moci rozsudku.

[2] Dne 29. 1. 2021 bylo do datové schránky Nejvyššího správního soudu doručeno stěžovatelovo podání, jímž vzal výše uvedenou kasační stížnost výslovně zpět.

[3] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. „[n]avrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.“ Podle § 47 písm. a) věty před středníkem s. ř. s. „[s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět“.

[4] Nejvyšší správní soud shledal, že zpětvzetí bylo učiněno v náležité (písemné) formě, je řádně podepsáno (uznávaným elektronickým podpisem zprostředkovaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb) osobou oprávněnou za stěžovatele jednat a nevzbuzuje jakékoli pochybnosti o stěžovatelově vůli ukončit řízení o kasační stížnosti bez meritorního rozhodnutí (stěžovatel výslovně uvedl, že „dospěl k závěru, že není důvod pokračovat v řízení o kasační stížnosti, pročež tímto uvedenou kasační stížnost bere zpět“). Pro úplnost je třeba podotknout, že Nejvyšší správní soud ve věci dosud meritorně nerozhodl.

[5] S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti výrokem I. tohoto usnesení zastavil [§ 47 písm. a) věta před středníkem s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona].

[6] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud výrokem II. tohoto usnesení podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona; řízení bylo zastaveno, a proto žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. února 2021

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu