2 Afs 361/2020 - 46Rozsudek NSS ze dne 27.01.2021

2 Afs 361/2020 - 46

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: ANITA B s.r.o., se sídlem Průmyslová 2453/7, Boskovice, zast. Mgr. Lukášem Regecem, advokátem se sídlem V Parku 2316/12, Praha 4, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 8. 2019, č. j. 35644/19/5300-22444-712362, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 10. 2020, č. j. 62 Af 83/2019 - 33,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 10. 2020, č. j. 62 Af 83/2019 - 33, se zrušuje a věc se mu vrací k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci a usnesení krajského soudu

[1] Žalobkyně se domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 8. 2019, č. j. 35644/19/5300-22444-712362, jímž bylo zamítnuto její odvolání proti dodatečným platebním výměrům vydaným Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj.

[2] Žalobkyně podala u Krajského soudu v Brně žalobu proti v záhlaví označenému rozhodnutí (dále jen „krajský soud“ a „napadené rozhodnutí“).

[3] Usnesením ze dne 15. 10. 2020, č. j. 62 Af 83/2019 - 33, krajský soud odmítl žalobu dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť ani přes výzvu soudu ze dne 4. 9. 2020, č. j. 62 Af 83/2019 - 31 (dále jen „výzva“), nedoložil zástupce (daňový poradce) žalobkyně oprávnění k zastupování žalobkyně v řízení před soudem.

II. Kasační stížnost

[4] Proti usnesení krajského soudu brojí žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížností, ve které namítá, že výzvě k odstranění vad podání vyhověla, neboť plnou moc ve stanovené lhůtě zaslala krajskému soudu dne 23. 9. 2020 prostřednictvím datové schránky. K prokázání uvedeného předložila stěžovatelka dodejku datové zprávy pořadové číslo 211470/2020 ze dne 23. 9. 2020 (dále jen „dodejka“) a sdělení dozorčí úřednice krajského soudu, že došlo k chybnému založení plné moci.

[5] Stěžovatelka navrhla, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení.

III. Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem

[6] Kasační stížnost je podána včas, osobou k tomu oprávněnou a míří proti rozhodnutí, proti kterému je kasační stížnost přípustná.

[7] Dle § 37 odst. 5 s. ř. s. (p)ředseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[8] Dle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2019, č. j. 6 As 405/2017 - 33, č. 3860/2019 Sb. NSS, je chybějící podmínkou řízení i nedoložení oprávnění k zastupování účastníka v řízení před soudem.

[9] Nejvyšší správní soud zkoumal, zda byl dán důvod k odmítnutí žaloby z tohoto důvodu.

[10] Z dodejky ze dne 23. 9. 2020 předložené stěžovatelkou, o jejíž pravosti nevznikly pochybnosti, a sdělení dozorčí úřednice krajského soudu, v němž se uvádí, že datová zpráva obsahující plnou moc byla doručena krajskému soudu dne 23. 9. 2020, ale byla chybně zařazena do rejstříkového spisu stěžovatelky namísto do spisu 62 Af 83/2019, lze jednoznačně uzavřít, že krajský soud nedopatřením pochybil, odmítl-li žalobu pro absenci podmínky řízení (nedoložení plné moci), ačkoli zastoupení bylo na výzvu řádně doloženo.

IV. Závěr a náklady řízení

[11] S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost je důvodná, a tak podle § 110 odst. 1 věty první s. ř. s. napadené usnesení krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

[12] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne krajský soud (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. ledna 2021

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu