2 Afs 213/2005Usnesení NSS ze dne 27.04.2006

2 Afs 213/2005 - 73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: J. D., proti žalovanému: Finanční ředitelství v Plzni, se sídlem Hálkova 14, Plzeň, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 8. 2005, č. j. 30 Ca 82/2003 - 40,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Svojí kasační stížností brojil žalovaný (dále též „stěžovatel“) proti shora popsanému rozsudku krajského soudu, kterým byly rozhodnutí stěžovatele ze dne 9. 4. 2003, č. j. 3536/110/2003 a dodatečný platební výměr č. 1020000105 Finančního úřadu v Horažďovicích ze dne 13. 6. 2002, č. j. 13626/02/134970/1424, zrušeny a věc vrácena k dalšímu řízení.

Ze soudního spisu, konkrétně z doručenky na č. l. 53 soudního spisu, vyplynulo, že stěžovateli bylo napadené rozhodnutí doručeno prostřednictvím držitele poštovní licence v pondělí dne 3. 10. 2005.

Podle § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Podle odst. 4 téhož paragrafu je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy pondělí 3. 10. 2005. Poslední den lhůty připadá na pondělí 17. 10. 2005, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná k poštovní přepravě v úterý dne 18. 10. 2005 (viz. č. l. 66 a 67 soudního spisu) byla tedy podána opožděně, a sice o jeden den.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout, neboť – jak již shora zmíněno – zmeškání lhůty k podání

č. j. 2 Afs 213/2005 - 74

kasační stížnosti nelze prominout, a to ani v případě, že byla zmeškána toliko o jeden jediný den.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu