2 Afs 119/2005Usnesení NSS ze dne 05.01.2006

2 Afs 119/2005 - 74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: M. P., zastoupené JUDr. Janem Tarabou, advokátem se sídlem Písek, Prokopova 339, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem České Budějovice, Mánesova 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 5. 2005, č. j. 10 Ca 268/2002 - 38

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokáta JUDr. Jana Taraby se určuje částkou 1075 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 8. 2002, č. j. 6341/110/2002. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl stěžovatelčino odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Písku ze dne 22. 3. 2001, č. j. 28505/2001/097910, č. 127/2001, jímž byla stěžovatelce dodatečně vyměřena daň z příjmu fyzických osob za rok 1996 ve výši 128 848 Kč.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost stěžovatelky neobsahovala veškeré náležitosti požadované zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), bylo jí usnesením krajského soudu ze dne 16. 6. 2005, č. j. 10 Ca 268/2002 - 52 uloženo odstranit vady kasační stížnosti ve smyslu § 106 s. ř. s., konkrétně označit rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá a kdy jí bylo rozhodnutí doručeno. Stěžovatelka byla rovněž vyzvána, aby předložením plné moci doložila, že je v tomto řízení zastoupena advokátem. K odstranění vad jí byla stanovena lhůta jednoho měsíce od doručení a byla též poučena, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a plná moc udělená advokátovi doložena, soud její kasační stížnost odmítne.

Uvedené usnesení bylo doručeno jak stěžovatelce (dne 23. 6. 2005), tak Ing. F. M., který ji v řízení o žalobě zastupoval a který také jejím jménem podal kasační stížnost (dne 22. 6. 2005). Dne 17. 6. 2005 požádala stěžovatelka o osvobození od soudních poplatků

č. j. 2 Afs 119/2005 - 75

v řízení o kasační stížnosti a posléze i o ustanovení advokáta zástupcem v řízení. Od tohoto dne (tj. dne, kdy stěžovatelka požádala o osvobození od soudních poplatků nebo ustanovení advokáta zástupcem) po dobu do právní moci rozhodnutí o této žádosti neběží lhůta stanovená pro podání návrhu na zahájení řízení (§ 35 odst. 8 poslední věta s. ř. s., do 12. 10. 2005 se jednalo o odst. 7 citovaného ustanovení). Jak již Nejvyšší správní soud uvedl ve svém rozhodnutí ze dne 13. 1. 2005, č. j. 6 Ads 75/2004 - 69, smyslem tohoto ustanovení je reálně umožnit ustanovenému zástupci účastníka řádně se seznámit s celou věcí a doplnit žalobní body, případně důvody kasační stížnosti. Nedošlo-li by ke stavění této lhůty, bylo by v řadě případů ustanovení zástupce zcela bezúčelné a formální. Tytéž důvody se však vztahují i k běhu lhůty, kterou soud stanovil navrhovateli k odstranění vad podání, jenž poté požádal o ustanovení zástupce. Proto i v tomto případě je třeba mít zato, že dochází ke stavění lhůty pro doplnění podání podle § 37 odst. 5 s. ř. s.

V daném případě stěžovatelka o osvobození od soudních poplatků požádala ještě předtím, než rozhodnutí ukládající odstranění vad podání nabylo právní moci, a tudíž soudem stanovená jednoměsíční lhůta nemohla začít běžet dříve, než bylo o této žádosti stěžovatelky rozhodnuto. Usnesením ze dne 30. 6. 2005 byla od placení soudních poplatků osvobozena, avšak vzhledem k tomu, že ještě předtím požádala o ustanovení advokáta zástupcem v řízení o kasační stížnosti (žádost je datována 28. 6. 2005), počala lhůta k odstranění vad kasační stížnosti běžet až ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o této její žádosti. Usnesením krajského soudu ze dne 23. 9. 2005, jí byl ustanoven zástupcem advokát JUDr. Jan Taraba. Uvedené usnesení jí bylo doručováno v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 27. 9. 2005. Vzhledem k tomu, že nebyla zastižena, byla písemnost uložena na poště a stěžovatelka byla vhodným způsobem vyzvána, aby si ji vyzvedla (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště v úterý 27. 9. 2005 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadá na pátek 30. 9. 2005, který se také považuje za den doručení. Stěžovatelka si pak usnesení vyzvedla na poště až v pondělí 3. 10. 2005. Ode dne 30. 9. 2005 jí začala běžet měsíční lhůta k odstranění vad kasační stížnosti, která marně uplynula v pondělí 31. 10. 2005 (§ 40 odst. 3 s. ř. s.).

Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s., pokud je podání nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. V daném případě podání stěžovatelky zákonné náležitosti neobsahovalo, soud ji k odstranění vad vyzval a stanovil k odstranění lhůtu odpovídající zákonu. Chybějící náležitosti (zejména rozsah napadení a důvody kasační stížnosti) brání v pokračování v řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud vázán rozsahem kasační stížnosti a jejími důvody.

Nejvyšší správní soud rovněž vážil, zda neměl krajský soud stěžovatelku, resp. jejího zástupce, vyzvat k odstranění vad kasační stížnosti znovu poté, co byl zástupce ustanoven. Dospěl však k závěru, že nikoli. Uvedený postup by totiž byl v rozporu se zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení, neboť stěžovatelka byla k odstranění vad kasační stížnosti řádně vyzvána a poučena o následcích, pokud tak neučiní; rovněž v usnesení, jímž jí byl ustanoven advokát, byla krajským soudem vyzvána k tomu, aby advokáta neprodleně vyhledala a poskytla mu veškeré informace a listiny věci se týkající. Pokud tak stěžovatelka neučinila, nelze to přičíst k tíži nikomu jinému, než právě jí.

č. j. 2 Afs 119/2005 - 76

Pro neodstranění vad podání není možné v daném případě v řízení o kasační stížnosti pokračovat, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky podle § 37 odst. 5, § 106 odst. 1 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Stěžovatelce byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7, § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokáta částkou 1x 1000 Kč za jeden úkon právní služby – převzetí a příprava věci a 1x 75 Kč na úhradu hotových výdajů, v souladu s § 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, celkem 1075 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. ledna 2006

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu