13 Kss 1/2011 - 30Rozhodnutí NSS ze dne 10.05.2011

13 Kss 1/2011 - 30

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 10. května 2011 v senátě složeném z předsedy JUDr. Antonína Draštíka a jeho členů JUDr. Ludmily Valentové, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedy Krajského soudu v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, proti kárně obviněnému Mgr. P. K.

takto:

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu předsedy Krajského soudu v Brně

proti

Mgr. P. K., nar. X, soudci Krajského soudu v Brně,

pro skutek spočívající v tom, že jako soudce Krajského soudu v Brně zaviněně porušil povinnosti soudce a ohrozil tak důvěru ve spravedlivé rozhodování soudu tím, že v rozporu s povinností uloženou podle ustanovení § 54 odst. 3 s. ř. s. nevypracoval rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne jeho vyhlášení, takže znemožnil, aby účastníku mohla být včas odeslána rozhodnutí vydaná ve věcech sp. zn. 30 Ca 148/2008, 30 Ca 195/2008, 30 Ca 96/2008, 30 Ca 158/2008, 30 Ca 214/2008, 30 Ca 116/2008, 30 Ca 112/2008, 30 Ca 118/2008, 30 Ca 139/2008, 30 Ca 152/2009 a 30 A 129/2010,

ve kterém bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění podle § 87 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů,

neboť Mgr. P. K. se vzdal funkce soudce podáním doručeným prezidentu republiky.

Odůvodnění:

Předseda Krajského soudu v Brně JUDr. Jaromír Pořízek podal dne 2. 2. 2011 k Nejvyššímu správnímu soudu, jako kárnému soudu, návrh na zahájení kárného řízení proti Mgr. P. K., soudci Krajského soudu v Brně, rozhodujícímu ve správním soudnictví, a to pro výše uvedený skutek, v němž spatřoval kárné provinění podle § 87 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kárně obviněný soudce podáním učiněným u kárného soudu dne 6. 5. 2011 sdělil, že se vzdal funkce soudce a toto vzdání se funkce soudce zaslal prezidentu republiky dne 5. 5. 2011. Přílohou jeho podání byl i opis podacího lístku zásilky ze dne 5. 5. 2011 adresované Kanceláři prezidenta republiky.

Kancelář prezidenta republiky přípisem ze dne 9. 5. 2011 (č. l. 26 spisu) Nejvyššímu správnímu soudu, jako soudu kárnému, sdělila, že Mgr. P. K. se vzdal funkce soudce a že oznámení o vzdání se funkce bylo prezidentu republiky doručeno dne 9. 5. 2011.

Podle § 14 písm. b) zák. č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kárný soud bez ústního jednání zastaví kárné řízení, zanikla-li soudci jeho funkce nebo bylo-li vzdání se funkce soudce doručeno prezidentu republiky. Protože tato situace v kárné věci Mgr. P. K. nastala, rozhodl kárný soud o zastavení tohoto kárného řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. května 2011

JUDr. Antonín Draštík

předseda kárného senátu pro řízení ve věcech soudců