12 Ksz 5/2013 - 32Rozhodnutí NSS ze dne 15.11.2013

12 Ksz 5/2013 - 32

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný projednal v ústním jednání dne 15. 11. 2013 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína, zástupce předsedy senátu JUDr. Jana Engelmanna, a přísedících JUDr. Bohuslava Vacaty, JUDr. Mileny Čečotkové, JUDr. Zory Krejčí a JUDr. Gabriely Halířové, Ph.D., návrh okresního státního zástupce v Karviné ze dne 24. 7. 2013, č. j. 1 SPR 509/2013 na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce Mgr. D. Š., státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Karviné, nar. 27. 11. 1973, bytem Čapkova 4, Český Těšín, a rozhodl

takto:

Podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních

exekutorů se

Mgr. D. Š., nar. X státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Karviné,

bytem Y,

uznává vinným, že

v rozporu s povinností stanovenou v § 24 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství odpovědně plnit své úkoly zejména postupovat odborně a svědomitě jako dozorový státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Karviné v trestní věci proti obviněnému P. K., stíhanému pro přečin podvodu dle § 209 odst. 1 trestního zákoníku Okresním státním zastupitelstvím v Karviné, pobočce v Havířově pod sp. zn. 11 ZT 284/2012, který byl usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 12. 2012, č. j. 1 To 830/2012 – 20 vzat do vazby, která začíná okamžikem zadržení dne 27. 11. 2012 v 17:35 hod., z důvodu uvedených v § 67 písm. c) trestního řádu, při výkonu průběžného dozoru přehlédl nejvyšší přípustnou dobu trvání vazby dle § 72a odst. 1 písm. a) trestního řádu, která v případě trestního stíhání pro přečin činí 1 rok a z této doby dle § 72a odst. 2 trestního řádu připadá pouze jedna třetina, tedy čtyři měsíce, na přípravné řízení, takže v případě obviněného P. K. skončila lhůta trvání vazby v přípravném řízení dne 27. 3. 2013 a tento den měl být v případě neskončeného přípravného řízení dle § 72a odst. 2 trestního řádu z vazby propuštěn, byl obviněný na příkaz Mgr. D. Š. z vazby propuštěn dne 30. 5. 2013, a tím způsobil, že obviněný pobýval ve vazbě nezákonně 2 měsíce a 3 dny,

tedy

zaviněně porušil povinnosti státního zástupce a ohrozil důvěru v odbornost postupu státního

zastupitelství,

tím se dopustil kárného provinění podle § 28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

Podle § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, se kárně obviněnému ukládá kárné opatření důtka.

Odůvodnění:

Návrhem na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce kladl navrhovatel kárně obviněnému za vinu skutek specifikovaný ve výroku rozhodnutí. Kárně obviněný se ke kárnému návrhu nevyjádřil.

Navrhovatel kárný návrh podal 24. 7. 2013, jeho předmětem je jednání kárně obviněného ve dnech 27. 3. - 30. 5. 2013. Subjektivní lhůta 6 měsíců k podání kárného návrhu byla zachována, zachována byla i objektivní lhůta 2 let podle § 29 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

Ústní jednání se konalo za přítomnosti kárně obviněného a navrhovatele.

Z dokazování, které Nejvyšší správní soud jako soud kárný provedl výslechem kárně obviněného, listinnými důkazy – usnesením Policie České republiky ze dne 26. 11. 2012, č. j. KRPT-223729-49/TČ-2012-070381, protokolu Policie České republiky o zadržení osoby podezřelé ze dne 27. 11. 2012, č. j. KRPT-223729-52/TČ-2012-070381, návrhem na vzetí do vazby ze dne 28. 11. 2012, sp. zn. 11 ZT 284/2012, usnesením Okresního soudu v Karviné č. j. 0 Nt 131/2012 ze dne 29. 11. 2012, usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 1 To 830/2012-20 ze dne 13. 12. 2012, návrh na prodloužení vazby ze dne 6. 2. 2013, č. j. 11 ZT 284/2012, usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 9. 5. 2013, č. j. 0 Nt 510/2013-8, příkazem kárně obviněného k propuštění obviněného z vazby ze dne 30. 5. 2013, č. j. 11 ZT 284/2012, usnesením Policie České republiky ze dne 31. 5. 2013, č. j. KRPT-223729-1177/TČ-2012-070381, z osobního spisu kárně obviněného pak zejména osvědčením o výsledku závěrečné zkoušky z 13. 2. 2002, listinou o jmenování do funkce z 11. 4. 2002 a o přidělení k Okresnímu státnímu zastupitelství v Karviné a dále platovým výměrem z 24. 1. 2013, vyplynula ke skutku a osobě kárně obviněného následující zjištění.

Policie České republiky usnesením ze dne 26. 11. 2012, č. j. KRPT-223729-49/TČ-2012-070381 zahájila trestní stíhání vůči obviněnému P. K. pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku; pro větší množství poškozených předcházelo trestnímu stíhání rozsáhlé vyšetřování a opatření důkazního materiálu (výslechy poškozených, prolomení bankovního tajemství dle §8 odst. 2 trestního řádu). Po předchozím souhlasu státního zástupce byl obviněný 27. 11. 2012 v 17:35 zadržen a k návrhu kárně obviněného z 28. 11. 2012 následně Okresní soud v Karviné vzal usnesením z 29. 11. 2012, č. j. 0 Nt 131/2012 obviněného do vazby podle § 67 písm. b) a c) trestního řádu. Ke stížnosti obviněného Krajský soud v Ostravě usnesení Okresního soudu v Karviné dne 13. 12. 2012 pod č. j. 1 To 830/2012-20 zrušil a obviněného vzal do vazby podle § 67 písm. c) trestního řádu. Krajský soud se částečně ztotožnil se stížností obviněného a neshledal důvody koluzní vazby podle §67 písm. b) trestního řádu, shledal však existenci vazebního důvodu podle § 67 písm. c) trestního řádu. Krajský soud rovněž poukázal na to, že v případě obviněného měl být namísto návrhu podle § 68 trestního řádu vznesen návrh na vzetí do vazby obviněného podle § 73 odst. 7 trestního řádu pro neplnění povinností uložených v souvislosti s nahrazením vazby, a to ve věci trestního stíhání pro zločin vedeného u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 101 T 107/2012. Podle krajského soudu by návrh učiněný podle § 73 odst. 7 trestního řádu měl vliv i na délku trvání vazby. K návrhu kárně obviněného z 6. 2. Pokračování

12 Ksz 5/2013 - 33

2013 ponechal Okresní soud v Karviné ve vazbě obviněného usnesením z 12. 2. 2013, č. j. 0 Nt 505/2013-3, neboť shledal trvání důvodu vazby podle § 67 písm. c) trestního řádu.

Policie České republiky usnesením z 4. 3. 2013, č. j. KRPT-223729-790/TČ-2012-070381 rozšířila trestní stíhání obviněného P. K. pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1 a 3 trestního zákoníku za další dílčí útoky provedené obdobným způsobem. Kárně obviněný podal dne 2. 5. 2013 návrh na rozhodnutí o dalším trvání vazby obviněného, tomuto návrhu Okresní soud v Karviné vyhověl usnesením ze dne 9. 5. 2013, č. j. 0 Nt 510/2013 - 8. Kárně obviněný měl v průběhu řízení o věci přehled, konal prověrky spisu, včas ve stanovených lhůtách předkládal věc k rozhodnutí soudu o dalším trvání vazby; pro rozsáhlost i možný budoucí vývoj obvinění však přehlédl, že P. K. byl v této trestní věci stále stíhán pro přečin. Neprodleně po tomto zjištění a po konzultaci s vedoucí státní zástupkyní proto kárně obviněný dne 30. 5. 2013 vydal příkaz k propuštění obviněného z vazby na svobodu. Teprve následující den po propuštění obviněného P. K. rozšířila Policie České republiky dne 31. 5. 2013 v téže věci obvinění P. K. pro zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) trestního zákoníku za další dílčí útoky provedené obdobným způsobem.

Kárně obviněný částečně na svou obhajobu poukázal na to, že jednání obviněného, které bylo předmětem pozdějšího trestního stíhání pro přečin, mohlo být relevantně posuzováno jako pokračující trestný čin podvodu související se skutkem obviněného již dříve stíhaným jako zločin podvodu; o pokračující skutek jde poté ve spojení s trestním stíháním pro zločin podvodu, které Policie České republiky zahájila 31. 5. 2013. Podle názoru kárně obviněného u P. K. trvaly vazební důvody a byla-li by jako předběžná otázka posouzeno jednání za pokračující, neměl být obviněný z vazby propuštěn.

Nejvyšší správní soud jako soud kárný dospěl k závěru, že skutek se stal tak, jak je kladen kárně obviněnému za vinu, že se jej dopustil kárně obviněný, a že skutek je kárným proviněním.

Podle § 28 zákona o státním zastupitelství je kárným proviněním zaviněné porušení povinností státního zástupce, zaviněné chování nebo jednání státního zástupce, jímž ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce.

Podle § 68 odst. 1 trestního řádu lze vzít do vazby toliko osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání. Podle § 72a odst. 1 písm. a) trestního řádu nesmí celková doba trvání vazby v trestním řízení přesáhnout jeden rok, je-li vedeno trestní stíhání pro přečin, přičemž z této doby připadá jedna třetina na přípravné řízení a dvě třetiny na řízení před soudem. Není-li přípravné řízení nebo řízení před soudem před uplynutím této doby skončeno, musí být nejpozději v poslední den této lhůty obviněný propuštěn z vazby (§ 72a odst. 2 trestního řádu). Podle § 72a odst. 4 trestního řádu se doba trvání vazby počítá ode dne, kdy došlo k omezení osobní svobody obviněného.

Trestní stíhání obviněného P. K. bylo v uvedené trestní věci zahájeno dne 26. 11. 2012 pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku. Lhůta trvání vazby se počítala ode dne zadržení 27. 11. 2012, nejvyšší přípustná doba pro přípravné řízení tedy skončila 27. 3. 2013 a nejpozději v tento den měl být obviněný P. K. propuštěn z vazby na svobodu, tak se však až do 30. 5. 2013 nestalo. Na uvedeném nemůže nic změnit ani skutečnost, že Policie České republiky usnesením ze dne 4. 3. 2013, č. j. KRPT-223729-790/TČ-2012-070381 zahájila trestní stíhání obviněného P. K. pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1 a 3 trestního zákoníku za další dílčí útoky provedené obdobným způsobem, neboť i nadále (ještě v rámci přípustné doby trvání vazby) byl obviněný v této věci stíhán toliko pro přečin. Kárný soud rovněž nezohlednil obhajobu kárně obviněného, který poukázal na pozdější pokračující jednání obviněného, které naplnilo znaky skutkové podstaty zločinu podvodu, neboť toto následné trestní stíhání obviněného bylo zahájeno teprve dne 31. 5. 2013 až po propuštění obviněného z vazby. V době trvání vazby tak nebyla naplněna základní podmínka ustanovení § 72a odst. 2 písm. b) trestního řádu – vedení trestního stíhání pro zločin, která by odůvodnila delší trvání vazby v přípravném řízení až na dobu osmi měsíců. Pokud jde o dřívější jednání obviněného, pro nějž byl trestně stíhán u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 101 T 107/2012 pro zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) trestního zákoníku, kárný soud shledal, že v tomto řízení byl obviněný propuštěn z vazby pod slibem, že trestnou činnost nebude opakovat. Dřívějším trestním stíháním obviněného argumentoval kárně obviněný v návrhu na vzetí do vazby pro naplnění vazebního důvodu podle § 67 písm. b) a c) trestního řádu a rovněž okresní soud dřívější stíhání obviněného posoudil jako okolnost odůvodňující vazbu podle § 68 odst. 3 písm. e) trestního řádu. Kárný soud však nesdílí názor krajského soudu uvedený v jeho usnesení č. j. 1 To 830/2012 - 20 ze dne 13. 12. 2012, podle něhož měl kárně obviněný podat návrh na rozhodnutí o vazbě podle § 73 odst. 7 trestního řádu pro neplnění povinnosti uložené v souvislosti s nahrazením vazby. Vzhledem k tomu, že dřívější trestní stíhání obviněného P. K. se v době rozhodování o vazbě nacházelo již v procesní fázi řízení před soudem, měl o vazbě jmenovaného podle § 73 odst. 7 trestního řádu rozhodnout sám Okresní soud v Karviné. Vzhledem k tomu, že uvedeným způsobem soud nepostupoval, měly uvedené okolnosti ve věci vazby obviněného zásadní vliv v podobě zkrácení nejvyšší přípustné doby trvání vazby, která se takto odvíjela od trestního stíhání zahájeného pro přečin podvodu.

Uvedené podle názoru kárného soudu přesto nemůže vést ke zproštění kárně obviněného, neboť kárně obviněný pochybil při výkonu dozoru nad přípravným řízením trestním při trestním stíhání obviněného pro přečin. Toto pochybení ve shodě s kárným návrhem a listinnými důkazy kárně obviněný uznal a konstatoval, že maximální délku trvání vazby přehlédl s tím, že se tak stalo s ohledem na procesní složitost stíhané věci a její budoucí vývoj.

Právo na osobní svobodu je základním lidským právem a jako takové je chráněno Listinou základních práv a svobod a mezinárodními nástroji ochrany lidských práv. Právo zasáhnout do osobní svobody jednotlivce náleží pouze státu, ale jen v přesně vymezených případech, zároveň s tím, že bude takové zásahy činit v nejmenším možném rozsahu a po co nejkratší možnou dobu. Státní zástupci tedy musejí věnovat právě vazebním věcem mimořádnou pozornost, což je mimo jiné vyjádřeno jako základní zásada trestního řízení v § 2 odst. 4 trestního řádu, či jako povinnost průběžného zkoumání trvání vazby podle § 71 odst. 1 trestního řádu. Státní zástupci jsou povinni se vyvarovat zejména situací, v nichž je obviněný držen ve vazbě nezákonně.

Nejvyšší správní soud jako soud kárný pochybení ve vazebních věcech opakovaně shledal jako porušení povinnosti státního zástupce podle § 24 odst. 1 zákona o státním zastupitelství postupovat při výkonu své funkce postupovat odborně a bez zbytečných průtahů (srov. rozhodnutí z 27. 4. 2010, č. j. 12 Ksz 5/2009 - 74, nebo v rozhodnutí z 13. 4. 2011, č. j. 12 Ksz 9/2010 - 52); závěry této dřívější judikatury jsou plně aplikovatelné i v projednávané věci. Porušení této povinnosti současně znamená ohrožení důvěry v odbornost postupu státního zastupitelství.

Kárně obviněný nepochybně věděl své o povinnosti věnovat zvýšenou pozornost vazebním věcem, ostatně kárný soud z dokazování zjistil, že kárně obviněný byl ve věci jinak činný a vazební záležitosti vyřizoval v zákonných lhůtách. V projednávané věci obviněného P. K. však kárně obviněný bez přiměřeného důvodu přehlédl nejvyšší přípustnou délku trvání vazby při Pokračování

12 Ksz 5/2013 - 34

trestním stíhání, když si neuvědomil, že trestní stíhání je vedeno pro přečin; kárně obviněný tak jednal zaviněně ve formě vědomé nedbalosti.

Skutková podstata kárného provinění podle § 28 zákona o státním zastupitelství tak byla naplněna ve všech znacích.

Kárný soud částečně upravil tzv. skutkovou větu, aniž se dotkl totožnosti skutku či jeho následku, když dokazováním zjistil, že o vzetí obviněného do vazby podle § 67 písm. c) trestního řádu rozhodl Krajský soud v Ostravě usnesením z 13. 12. 2012, č. j. 1 To 830/2012 - 20 současně se zrušením předchozího usnesení Okresního soudu v Karviné z 29. 11. 2012, č. j. 0 Nt 131/2012.

Z osobního spisu kárný soud zjistil, že kárně obviněný je státním zástupcem od 11. 4. 2002, doposud mu nebyla udělena žádná výtka ani kárné opatření za porušení svých povinností či povinností státního zástupce. Rovněž navrhovatel k osobě kárně obviněného uvedl, že je dobrým pracovníkem a odborníkem na hospodářskou kriminalitu.

Nejvyšší správní soud jako soud kárný při úvahách o kárném opatření posoudil jako polehčující okolnosti to, že kárně obviněný si je svého pochybení vědom, plně ho doznal, a též to, že škodlivý následek nezákonného držení obviněného P. K. ve vazbě materiálně nenastal, neboť vazební důvody u něj nepochybně existovaly po celou dobu trvání vazby. Kárný soud zohlednil ve prospěch kárně obviněného také jeho dlouholetou praxi ve funkci státního zástupce, během které k žádnému závažnému pochybení nedošlo, dále to, že Krajský soud v Ostravě chybně konstatoval jeho nevhodný procesní postup, přestože při rozhodování o vzetí obviněného P. K. do vazby měl o vazbě podle § 73 odst. 7 trestního řádu uvážit a rozhodnout sám Okresní soud v Karviné a nepřehlédl rovněž, že vazbu obviněného prodloužil tento soud i za situace, kdy již k překročení nejvyšší přípustné doby trvání vazby došlo, když usnesením ze dne 9. 5. 2013, č. j. 0 Nt 510/2013 - 8 vyhověl návrhu kárně obviněného na prodloužení vazby, ač byl podle § 71 odst. 1 písm. b) trestního řádu povinen zkoumat, zda důvody vazby u obviněného ještě trvají nebo zda se nezměnily. Uvedené okolnosti dle názoru kárného soudu rovněž snižují míru ohrožení důvěry v odbornost postupu státního zastupitelství, jež je kárně obviněnému kladeno za vinu.

Nejvyšší správní soud jako soud kárný proto uložil kárně obviněnému za uvedené kárně provinění jako kárné opatření důtku podle § 30 odst. 1 písm. a) zákona o státním zastupitelství. Oproti navrhovanému závažnějšímu kárnému opatření – snížení platu reflektuje podle názoru kárného soudu toto kárné opatření dostatečně závažnost kárného provinění vůči povinnostem státního zástupce i polehčující okolnosti k jednání kárně obviněného výše uvedené.

Poučení: Proti tomu rozhodnutí nen í odvolání přípustné (§ 21 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů).

V Brně dne 15. listopadu 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda kárného senátu ve věcech státních zástupců