12 Ksz 1/2013 - 206Rozhodnutí NSS ze dne 08.07.2014

12 Ksz 1/2013 - 206

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v ústním jednání konaném dne 8. 7. 2014 v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína, zástupce předsedy senátu JUDr. Jana Engelmanna, a přísedících JUDr. Mileny Čečotkové, JUDr. Bohuslava Vacaty, JUDr. Zory Krejčí a JUDr. Gabriely Halířové, Ph.D. ve věci návrhu vrchní státní zástupkyně v Praze ze dne 8. 3. 2013, č. j. 9 SPR 57/2013 na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce Mgr. Š. P., obvodní státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1,

takto:

Podle § 19 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců

a soudních exekutorů, s e

Mgr. Š. P., nar. X obvodní státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1

bytem P. 203/19, P.,

zprošťuje

kárného obvinění pro skutek spočívající v tom, že

v přesně nezjištěné době od 6. 8. 2012 do 14. 8. 2013 na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1, Praha 1, nábř. Edvarda Beneše 3 jako vedoucí státní zástupkyně v době nepřítomnosti dozorové státní zástupkyně, v průběhu jednání s policisty Obvodního ředitelství Policie ČR, Praha 1 plk. JUDr. D. T., por. M. H. a npor. Z. N., poskytla údaje ze spisu OSZ Praha 1, sp. zn. 2 ZN 2155/2011, nejméně v rozsahu existence trestního řízení ve vztahu k objektu nočního podniku Darling, která součást Policie ČR toto trestní řízení vede, o připravované realizaci věci a využívání osob v prostředí, ač věděla, že se jedná o případ, kde jsou aktivně použity prostředky dle ustanovení § 88, § 158d odst. 3 a dle § 158e trestního řádu a přestože před uskutečněním této schůzky byla policejním orgánem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu kpt. Mgr. J. V. upozorněna na to, že je v předmětném trestním řízení nutno postupovat s maximální obezřetností a utajeně, zejména ve vztahu k příslušníkům Policie ČR služebně zařazených u Obvodního ředitelství Praha I, neboť podezřelí mají možné kontakty i v řadách příslušníků Obvodního ředitelství Policie ČR, Praha I, kdy následně o tomto jednání a o poskytnutí informací neučinila žádný záznam do dozorového spisu, neinformovala ani osobně příslušnou dozorovou státní zástupkyni po jejím návratu na pracoviště, kdy v důsledku jejího nedůvodného a neprofesionálního postupu muselo v rámci objasňování předmětné věci následně ihned po zjištění jejího jednání dojít k přeorganizování plánovaného postupu, zejména doby plánovaných procesních úkonů, a musela být utlumena činnost osob pracujících v režimu § 158e trestního řádu, neboť mohlo dojít k ohrožení jejich bezpečnosti,

tedy

měla zaviněně porušit povinnosti státního zástupce a ohrozit tím důvěru v činnost státního zastupitelství a odbornost jeho postupu,

čímž měla spáchat

kárné provinění podle § 28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,

neboť nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který bylo řízení vedeno.

Odůvodnění:

Navrhovatelka jako oprávněný vedoucí státní zástupce podle § 8 odst. 5 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, podala k Nejvyššímu správnímu soudu kárný návrh, v němž kladla kárně obviněné za vinu výše uvedený skutek.

Kárně obviněná se ke kárnému návrhu vyjádřila, považovala jej za nedůvodný; byla toho názoru, že se žádného jednání na úrovni kárného provinění nedopustila.

Ústní jednání ve věci proběhlo ve dnech 4. 6. 2014 a 8. 7. 2014 za přítomnosti navrhovatelky, kárně obviněné a jejího obhájce.

Dokazováním provedeným u ústního jednání bylo zjištěno, že dne 25. 7. 2011 byl Policií České republiky, Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu učiněn záznam o zahájení úkonů trestního řízení ve věci zločinu kuplířství; obecně se o trestné činnosti, která byla předmětem tohoto spisu, hovořilo v blíže neurčené době před sepsáním tohoto záznamu a taktéž Útvar pro odhalování organizovaného zločinu ve věci konal již nějakou dobu. Na koordinační schůzce, která se uskutečnila na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1 mezi kárně obviněnou a zástupci Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (kteří současně předložili záznam o zahájení úkonů trestního řízení) byla dohodnuta pravidla spolupráce mezi policejním orgánem a státním zastupitelstvím resp. dozorovou státní zástupkyní zejména při předávání dokumentů. Na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1 byl k věci veden dozorový spis sp. zn. 2 ZN 2155/201, dozorovou státní zástupkyní byla určena Mgr. E. V., ta věc ve spolupráci s Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu zpracovala (obžaloba byla podána v červnu 2014). Dne 3. 8. 2012 podepsala kárně obviněná zprávu o prověřování věci, ta byla zaslána na Vrchní státní zastupitelství v Praze. Od 6. 8. 2012 do 22. 8. 2012 měla dozorová státní zástupkyně Mgr. V. dovolenou.

Pokračování

12 Ksz 1/2013 - 207

Nejvyšší správní soud jako soud kárný tyto skutečnosti zjistil z účastnické výpovědi kárně obviněné, z výpovědí svědků kpt. Mgr. J. V., plk. Mgr. V. B., svědkyně Mgr. E. V. a z listinných důkazů - ze záznamu o zahájení úkonů trestního řízení z 25. 7. 2011, ze zprávy o stavu prověřování ze dne 3. 8. 2012.

V tomto období (v době probíhající dovolené dozorující státní zástupkyně) dne 9. 8. 2012 proběhla schůzka kárně obviněné s plk. JUDr. T., por. M. H., a npor. Z. N., policisty Obvodního ředitelství Policie České republiky pro Prahu 1, k trestné činnosti prováděné v ulici V.; schůzka byla vyvolána policisty z pracovních důvodů k diskuzi o zamýšleném postupu ve věci. Na této schůzce kárně obviněná přítomným policistům sdělila, že ve vztahu k podniku Darling provádí úkony trestního řízení Útvar pro odhalování organizovaného zločinu s tím, že by bylo vhodné tento útvar kontaktovat, aby se tak zabránilo komplikacím s organizací postupu.

Nejvyšší správní soud jako soud kárný tyto skutečnosti zjistil z účastnické výpovědi kárně obviněné a z výpovědí svědků plk. JUDr. D. T., por. M. H., a npor. Z. N.

Následně dne 14. 8. 2012 policisté Obvodního ředitelství Policie České republiky pro Prahu 1 kontaktovali policisty Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu ke společné schůzce, která se uskutečnila ve dnech 21. a 24. 8. 2012. Během této schůzky policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zjistili, že policisté Obvodního ředitelství Policie České republiky pro Prahu 1 jsou informováni o probíhajících úkonech útvaru a Mgr. V. kontaktovali dozorovou státní zástupkyni po návratu z dovolené. Dozorová státní zástupkyně Mgr. V. se informovala u náměstkyně Mgr. M. T., která potvrdila schůzku kárně obviněné s policisty Obvodního ředitelství pro Prahu 1 dne 9. 8. 2012 včetně toho, že kárně obviněná na schůzce policistům doporučila vzájemnou komunikaci s Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu; tyto skutečnosti Mgr. V. ověřila 30. 8. 2012 přímo u kárně obviněné.

Dozorová státní zástupkyně Mgr. V. a na základě jejího sdělení na schůzkách 24. 8. a 30. 8. 2012 též policisté Útvaru tedy zjistili, že již dříve v srpnu proběhla schůzka kárně obviněné s policisty Obvodního ředitelství Policie České republiky pro Prahu 1. Na pokyn nadřízeného plk. Mgr. B. kpt. Mgr. J. V. sepsal úřední záznamy z 27. 8. 2012 a 30. 8. 2012 o zjištěných poznatcích možného úniku informací.

Z dokazování rovněž vyplynulo, že dne 3. 9. 2012 sepsala Mgr. V. úřední záznam o těchto událostech; dne 11. 9. 2012 vydalo Obvodní ředitelství Policie České republiky pro Prahu 1 záznam o zahájení úkonů pro zločin kuplířství, který rovněž dozorovala Mgr. V. pod sp. zn. 1 ZN 3423/2012 a dne 13. 9. 2012 sepsal Útvar pro odhalování organizovaného zločinu podání adresované Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, které se týkalo projednávaného úniku informací.

Nejvyšší správní soud jako soud kárný tyto skutečnosti zjistil ze svědeckých výpovědí kpt. Z. N., Mgr. J. V., Mgr. E. V., plk. Mgr. V. B., Mgr. M. T. a z listinných důkazů – záznamů Mgr. V. z 27. 8. 2012 a 30. 8. 2012, ze záznamu Mgr. E. V. z 3. 9. 2012 a ze zprávy Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu adresovaného Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze z 13. 9. 2012.

Z hlediska skutku, který se kárným návrhem klade kárně obviněné za vinu, usoudil Nejvyšší správní soud jako soud kárný následovně.

Jestliže se v kárném návrhu uvádí, že policistům byly poskytnuty informace nejméně ve věci trestního řízení k objektu Darling, kárný soud tuto skutečnost považuje za prokázanou, není o tom sporu ani mezi stranami. Prokázáno bylo rovněž to, že policistům byly sděleny kontaktní údaje a spisová značka, protože tito s uvedenými údaji disponovali už dne 14. 8. 2012, kdy kontaktovali policisty z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.

Neprokázanými však zůstaly další body kárného návrhu.

Nejvyšší správní soud jako soud kárný ve vztahu ke schůzce konané dne 9. 8. 2012 vycházel z výpovědí kárně obviněné a svědků, přičemž stěžejní význam měly výslechy přímých účastníků této schůzky. Přímí účastníci inkriminované schůzky z 9. 8. 2012 z řad policistů, jimiž byli plk. JUDr. D. T., por. M. H. a Mgr. Z. N. jednoznačně odmítli, že by bylo na schůzce o nasazení operativních prostředků ze strany Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu vůbec hovořeno, poskytnutí této informace opakovaně odmítla též kárně obviněná. Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému z dokazování ani nevyplynulo, že by kárně obviněná na schůzce 9. 8. 2012 policistům přímo umožnila nahlédnutí do dozorového spisu. Na základě výpovědí účastníků schůzky je proto jednoznačně prokázáno jen tolik, že kárně obviněná policistům sdělila, že ve vztahu k podniku Darling probíhají úkony trestního řízení ze strany Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a bylo by vhodné tento útvar kontaktovat.

Svědek kpt. Mgr. J. V. před kárným soudem sám vypověděl, že při pracovní schůzce s policisty Obvodního ředitelství Policie České republiky pro Prahu 1 se jej kpt. Z. N. zeptal, zda Útvar pro odhalování organizovaného zločinu používá v rámci svého trestního řízení agenta, nebo zda mají své lidi v prostředí s tím, že pouze obecně podané informace o vedeném trestním řízení získal na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1. Vznesení takového dotazu nelze podle názoru kárného soudu klást k tíži kárně obviněné, neboť je třeba vážit též profesní zdatnost a zkušenost policistů obvodního ředitelství; Nejvyšší správní soud jako soud kárný poukazuje na to, že ani kpt. V. k dotazu policistů obvodního ředitelství nepotvrdil nasazení agenta v prostředí. Svědek V. rovněž připustil, že neurčitě podanou informaci o tom, že kárně obviněná měla sdělit policistům informaci o vedeném řízení, poskytnutí čísla jednacího a zpřístupnění části dozorového spisu, slyšel pouze zprostředkovaně, a to od Mgr. T. Ani svědkyně Mgr. M. T. přitom před kárným soudem nepotvrdila, že by jí nadřízená kárně obviněná sdělila při referenci o konané schůzce jiné skutečnosti.

Důkazní hodnotu úředních záznamů kpt. Mgr. J. V., jež hovoří o tom, že kárně obviněná policistům obvodního ředitelství poskytla informace o nasazení agenta, jak je jí kladeno za vinu, snižuje skutečnost, že tyto záznamy byly sepsány jen v návaznosti na pozdější zjištění dozorové státní zástupkyně Mgr. V. a jejich obsah je ovlivněn situací v době pořízení. Takto první záznam kpt. V. z 27. 8. 2012 čerpá pouze z informací, které dozorové státní zástupkyni údajně sdělila náměstkyně Mgr. T., která však osobně účastnicí schůzky nebyla a informace o průběhu schůzky získala zprostředkovaně od kárně obviněné. Záznam z 30. 8. 2012 sice čerpá ze sdělených skutečností, které Mgr. V. údajně zjistila při rozhovoru s kárně obviněnou téhož dne, ovšem taktéž, jakkoli i v úředním záznamu z 3. 9. 2012 Mgr. V. zapsala strukturu poskytnutých informací, které měla kárně obviněná poskytnout policistům, tj. včetně nahlédnutí do dozorového spisu, nevypovídá to nic o tom, zda kárně obviněná policistům obvodního ředitelství pro Prahu 1 skutečně na schůzce 9. 8. 2012 sdělila informace o využívání osob v prostředí klubu Darling.

Neprokázáno rovněž zůstalo, do jaké míry byla kárně obviněná informována o potřebě postupovat s maximální obezřetností zejména ve vztahu k policistům Obvodního ředitelství pro Prahu 1. Kárně obviněná před kárným soudem uvedla, že nic nenasvědčovalo tomu, že je zde nějaká potřeba utajení – spis, i když byl v době schůzky 9. 8. 2012 umístěn v trezoru, byl jinak veden v normálním režimu. Svědci Kpt. Mgr. J. V. a plk. Mgr. V. B. vzhledem ke koordinační Pokračování

12 Ksz 1/2013 - 208

schůzce na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1 zase shodně uvedli, že neměli podezření na konkrétní osobu v řadách policistů Obvodního ředitelství pro Prahu 1, pouze dohodli pravidla předávání informací a ve vztahu k těmto policistům dopředu a podle názoru kárného soudu jen povšechně upozornili, aby se informace z řízení nedostaly k jiné osobě než k adresátovi; zde Nejvyšší správní soud jako soud kárný poznamenává, že toto bylo proneseno ještě rané fázi v době před sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení dle § 158 odst. 3 trestního řádu. Nebylo prokázáno ani to, že by v době pozdější, kdy už musely být výstupy z trestního řízení mnohem konkrétnější, by Mgr. V. minimálně při příležitosti sepsání a aprobace zprávy o stavu prověřování dne 3. 8. 2012 (tj. před odchodem na dovolenou a necelý týden před schůzkou 9. 8. 2012) kárně obviněnou zvláště upozornila na potřebu utajení.

Pokud jde o další body, že ve věci nebyl učiněn záznam ani nebyla informována dozorová státní zástupkyně po jejím návratu na pracoviště, zde kárná navrhovatelka sama považuje za sporné, jestli o tom měl být učiněn záznam do dozorového spisu, pokud jde o informaci pro dozorovou státní zástupkyni, vzhledem k čerpání dovolené prvotně byla informována zástupkyní kárně obviněné a vzhledem k tomu, že kárně obviněná měla dovolenou v době od 20. 8. do 29. 8. 2012 a už 30. 8. 2012 se sama dozorová státní zástupkyně dotazovala kárně obviněné na stav věci, nelze tvrdit, že ji kárně obviněná osobně neinformovala o schůzce s policisty Obvodního ředitelství pro Prahu 1.

Nejvyšší správní soud jako soud kárný s ohledem na shora uvedené uzavírá, že v řízení nebylo spolehlivě prokázáno, že se stal skutek, pro který se kárné řízení vede. Nejvyšší správní soud jako soud kárný proto podle § 19 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb. kárně obviněnou zprostil uvedeného obvinění.

Poučení: Proti tomu rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 21 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů).

V Brně dne 8. července 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda kárného senátu ve věcech státních zástupců