10 Azs 295/2020 - 32Usnesení NSS ze dne 19.02.2021

10 Azs 295/2020 - 32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobce: M. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne ze dne 1. 4. 2020, čj. OAM-19/LE-BA02-BA04-2020, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 7. 2020, čj. 19 Az 22/2020-27,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] NSS obdržel dne 8. 9. 2020 podání žalobce (dále jen „stěžovatel“) označené jako kasační stížnost a směřující proti rozsudku krajského soudu označenému v záhlaví. Podání bylo NSS doručeno „prostým“ e-mailem z adresy stěžovatele bez zaručeného elektronického podpisu. Následně dne 14. 9. 2020 bylo toto podání soudu doručeno také písemně (s tím, že poštou bylo odesláno dne 11. 9. 2020). Na tomto písemném podání chyběl vlastnoruční podpis stěžovatele.

[2] NSS proto nejprve stěžovatele usnesením ze dne 29. 9. 2020 vyzval, aby do pěti dnů od doručení usnesení kasační stížnost podepsal a v téže lhůtě zdejšímu soudu doručil; zároveň jej poučil o následcích nevyhovění výzvě. Usnesení ze dne 29. 9. 2020 bylo stěžovateli doručováno na adresu pobytového zařízení uvedenou v záhlaví jeho podání. Stěžovatel nebyl při doručování výzvy zastižen. Písemnost s usnesením byla dne 1. 10. 2020 uložena k vyzvednutí u provozovatele poštovních služeb. Vzhledem k tomu, že si stěžovatel v desetidenní úložné době zásilku nevyzvedl a nebylo možné ji vložit do schránky adresáta, byla vrácena zdejšímu soudu.

[3] Z výpisu z evidence žadatelů o mezinárodní ochranu NSS zjistil, že stěžovatel měl od 27. 5. 2020 hlášen pobyt na adrese Voskovcova 1130/30, Praha 5. NSS proto usnesením ze dne 11. 11. 2020 znovu stěžovatele vyzval k podepsání kasační stížnosti a jejímu opětovnému zaslání soudu do pěti dní od doručení, poučil jej o následcích nevyhovění výzvě a toto usnesení doručoval na zjištěnou adresu. Ani na této adrese nebyl stěžovatel zastižen. Písemnost s usnesením byla dne 12. 11. 2020 uložena k vyzvednutí u provozovatele poštovních služeb, stěžovatel si ji v desetidenní lhůtě nevyzvedl. K doručení usnesení tedy došlo v souladu s § 49 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. uplynutím desetidenní lhůty v pondělí 23. 11. 2020. Písemnost nebylo možné vložit do schránky adresáta, proto byla vrácena zdejšímu soudu, který o tom vyvěsil sdělení na své úřední desce. Stěžovatel si písemnost nevyzvedl.

[4] Jednou z povinných obecných náležitostí podání (zde kasační stížnosti) je vlastnoruční podpis stěžovatele, případně jeho zástupce (srov. § 65 odst. 1, § 71 odst. 1 a § 37 odst. 3 s. ř. s.; k tomu srov. např. rozsudek NSS ze dne 26. 11. 2009, čj. 6 Azs 29/2009-59). Stěžovatel na výzvu soudu chybějící podpis nedoplnil a ani jiným způsobem absenci podpisu nezhojil. Z původně odstranitelné procesní překážky se tak stala překážka neodstranitelná, neboť chybějící podpis znamená, že není možno zjistit, zda kasační stížnost byla projevem stěžovatelovy vůle či nikoliv.

[5] Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě kasační stížnost nepodepsal a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, soud kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. února 2021

Zdeněk Kühn

předseda senátu