10 Azs 226/2020 - 38Usnesení NSS ze dne 27.08.2020

10 Azs 226/2020 - 38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty a soudkyň Michaely Bejčkové a Zuzany Břízové v právní věci žalobce: V. S., zast. Mgr. et Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 30. 8. 2017, čj. MV-86050-4/SO-2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2020, čj. 5 A 178/2017-100, o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti

takto:

I. Kasační stížnosti se odkladný účinek nepřiznává.

II. Žalobci se ukládá zaplatit České republice – Nejvyššímu správnímu soudu soudní poplatek ve výši 1 000 Kč za podání návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Rozhodnutím Ministerstva vnitra bylo žalobci podle § 46 odst. 1 a 7 ve spojení s § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, zamítnuta žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání. Odvolání proti tomuto rozhodnutí žalovaná rozhodnutím ze dne 30. 8. 2017 zamítla. Proti rozhodnutí žalované se žalobce bránil žalobou, kterou městský soud v záhlaví označeným rozsudkem zamítl.

[2] Proti rozsudku městského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost, s níž spojil i návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Stěžovatel uvedl, že nepřiznáním odkladného účinku by mu bylo znemožněno legálně pobývat na území ČR a zároveň by byla narušena jeho procesní práva; přitom odkázal na usnesení NSS ze dne 18. 8. 2011, čj. 5 As 73/2011-100. Stěžovatel v ČR žije od roku 2013. Vytvořil si zde silné společenské i ekonomické pouto. Městský soud jeho žádosti o odkladný účinek žaloby nevyhověl, a tak s ním bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění; stěžovatelovy zakázky z podnikatelské činnosti proto musel dočasně převzít jeho známý, který na to však nemá kapacitu, a hrozí, že provoz autodílny zanikne. V takovém případě by stěžovatel nebyl schopen finančně zajistit partnerku a jejich nezletilou dceru.

[3] Podle žalované nejsou splněny podmínky pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Žalovaná sdělila, že platnost posledního pobytového oprávnění skončila plynutím času, nikoli v důsledku jejího rozhodnutí. Nepřiznáním odkladného účinku by stěžovateli v tomto řízení nevznikla nepoměrně větší újma. Ta by mu mohla vzniknout až v souvislosti s řízením o správním vyhoštění; v případě tohoto řízení by mohlo být rozhodnuto o odkladném účinku. Dále žalovaná podotkla, že stěžovatel již třetím rokem nedisponuje oprávněním k pobytu v ČR, lze tedy předpokládat, že se vrátil do země původu. Stejně tak jeho partnerka a nezletilé dítě, obě státní příslušnost Ruská federace, nemají v ČR pobytové oprávnění, a pravděpodobně i ony pobývají v zemi původu. Žalovaná dodala, že z živnostenského rejstříku vyplývá, že stěžovatel ukončil podnikatelskou činnost ke dni 27. 1. 2018.

[4] Podle § 107 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek. NSS jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Při rozhodování o odkladném účinku kasační stížnosti NSS zjišťuje současné splnění zákonných předpokladů (§ 73 odst. 2 s. ř. s.), tj. 1) výrazného nepoměru újmy způsobené stěžovateli v případě, že účinky napadeného rozhodnutí nebudou odloženy, ve vztahu k újmě způsobené jiným osobám, pokud by účinky rozhodnutí odloženy byly; a 2) chybějícího rozporu s důležitým veřejným zájmem. Je-li odkladný účinek přiznán, pozastavují se ty účinky napadeného správního rozhodnutí, které z povahy věci pozastavit lze.

[5] NSS konstatuje, že pouze obecná argumentace osobním setrváním v ČR až do skončení řízení o kasační stížnosti za účelem využití práv účastníka řízení (tedy argumentace právem na spravedlivý proces) pro přiznání odkladného účinku nepostačuje (srov. usnesení rozšířeného senátu ze dne 16. 6. 2020, čj. 8 Azs 339/2019-38, bod 61). Pokud stěžovatel spojuje újmu, jež mu hrozí, především s nemožností pokračovat v ČR v podnikatelské činnosti, je jeho tvrzení přinejmenším nevěrohodné. Z veřejné části živnostenského rejstříku totiž plyne, že doba platnosti jeho podnikatelského oprávnění skončila dne 27. 1. 2018 (tedy ještě před vyhlášením rozsudku městského soudu). Ani obecné tvrzení o finanční výpomoci partnerce a jejich dceři z důvodu posledně uvedeného zjevně nenaplňuje hrozbu konkrétní újmy. Žádné jiné důvody stěžovatel v návrhu neuvedl.

[6] S ohledem na shora uvedené dospěl NSS k závěru, že podmínky pro přiznání odkladného účinku podle § 107 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 73 odst. 2 s. ř. s. nejsou splněny. Tímto usnesením soud nepředjímá meritorní posouzení případu a rozhodnutí ve věci samé.

[7] Podání návrhu na přiznání odkladného účinku podléhá podle položky 20 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soudnímu poplatku ve výši 1 000 Kč. Podle § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti. Poplatková povinnost v daném případě vzniká dnem právní moci tohoto usnesení [§ 4 odst. 1 písm. h) zákona o soudních poplatcích, per analogiam; srov. k tomu usnesení NSS ze dne 29. 2. 2012, čj. 1 As 27/2012-32]. NSS proto výrokem II. vyzval stěžovatele ke splnění povinnosti zaplatit soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Poučení:Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. srpna 2020

Ondřej Mrákota
předseda senátu

Vyhovuji výzvě a zasílám v kolkových známkách určený soudní poplatek.

ke sp. zn.: 10 Azs 226/2020

podpis .................................................

Místo pro nalepení kolkových známek: