10 Azs 149/2020 - 26Usnesení NSS ze dne 29.07.2020

10 Azs 149/2020 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: A. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 10. 2019, čj. OAM-213/ZA-ZA02-ZA17-PD3-2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 17. 4. 2020, čj. 61 Az 3/2019-30,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud obdržel dne 5. 5. 2020 blanketní kasační stížnost, kterou se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení krajského soudu. Krajský soud tímto usnesením odmítl žalobu, protože žalobce neodstranil ve stanovené lhůtě vady žaloby.

Stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. NSS stěžovateli zástupce neustanovil – dospěl totiž k závěru, že kasační stížnost zjevně nemůže být úspěšná – a současně ho usnesením ze dne 3. 7. 2020, čj. 10 Azs 149/2020-23, vyzval, aby ve lhůtě 14 dnů od doručení usnesení předložil plnou moc k podání kasační stížnosti, kterou udělí advokátovi, nebo aby doložil doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání. V souvislosti s tím soud stěžovatele poučil o následcích spojených s neodstraněním tohoto nedostatku.

Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 10. 7. 2020 vhozením do domovní schránky (doručenka na č. l. 23 spisu NSS). Lhůta pro předložení plné moci udělené advokátu uplynula dne 27. 7. 2020 (nejbližší pracovní den po sobotě 25. 7. 2020). Stěžovatel ve lhůtě stanovené soudem nedoložil plnou moc potřebnou pro zastupování v řízení o kasační stížnosti ani soudu neprokázal, že má potřebné vysokoškolské právnické vzdělání.

Nejvyšší správní soud proto odmítl kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť není splněna podmínka řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn; nelze proto v řízení pokračovat.

O nákladech řízení rozhodl soud tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo, neboť kasační stížnost byla odmítnuta (§ 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. července 2020

Ondřej Mrákota

předseda senátu