10 As 90/2017 - 24Usnesení NSS ze dne 13.04.2017

10 As 90/2017 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely Bejčkové a Daniely Zemanové v právní věci žalobkyně: TEREZIA COMPANY, s. r. o., se sídlem Na Návrší 14, Praha 4, zast. JUDr. Filipem Winterem, advokátem se sídlem Hanusova 3a, Praha 4, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 6, Praha 2, proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 12. 2013, čj. had/10/2014, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2017, čj. 9 A 19/2014-35,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná (dále jen „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhala zrušení rozsudku městského soudu blíže označeného v záhlaví. Podáním ze dne 4. 4. 2017, doručeným soudu dne 6. 4. 2017, vzala stěžovatelka kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, soud usnesením řízení zastavil podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. dubna 2017

Zdeněk Kühn

předseda senátu