10 As 76/2021 - 33Usnesení NSS ze dne 22.04.2021

10 As 76/2021 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobkyně: MUDr. Z. V., zast. Mgr. Lukášem Nývltem, advokátem se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 3. 2019, čj. 037652/2019/KUSK, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) Z. B., II) K. T., III) V. K., v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2021, čj. 55 A 31/2019-91, o návrhu žalobkyně na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

I. Kasační stížnosti se nepřiznává odkladný účinek. II. Žalobkyni se ukládá zaplatit České republice – Nejvyššímu správnímu soudu soudní poplatek ve výši 1 000 Kč za podání návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Městský úřad Řevnice rozhodnutím ze dne 1. 10. 2018 vydal územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu „přístavba a nástavba č. p. 240, bytový dům Republika“ na pozemcích st. p. 281, 282, 283, p. č. 284/1 v katastrálním území Řevnice na základě žádosti společnosti FEMME ARCH s. r. o. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 7. 3. 2019 zamítl a rozhodnutí městského úřadu potvrdil.

[2] Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně žalobu, kterou krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím zamítl.

[3] Proti rozsudku krajského soudu podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost, v níž požádala o přiznání odkladného účinku. Uvedla, že rozhodnutí správních orgánů byla vydána v rozporu s právními předpisy. Případná realizace stavby by pro ni, jakožto vlastníka sousední nemovité věci, znamenala citelný zásah do práv. Takový zásah by bylo možné odstranit jen s nepoměrnými obtížemi. Stěžovatelka si je vědoma toho, že by bylo možné následně nařídit odstranění stavby, to by však pro stavebníka představovalo značné náklady a pro budoucí vlastníky bytového domu zásah do právní jistoty. Podle stěžovatelky přiznání odkladného účinku není v rozporu s veřejným zájmem. Stěžovatelka se domnívá, že jí hrozí nepoměrně větší újma, než by přiznáním odkladného účinku hrozila jiným osobám.

[4] Podle žalovaného v dané věci nejsou splněny podmínky pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve smyslu § 73 odst. 2 s. ř. s. Stěžovatelka dostatečně nekonkretizovala a nedoložila, v čem by spočívala případná újma, která jí hrozí. Tvrzení stěžovatelky v návrhu na přiznání odkladného účinku jsou pouze obecná.

[5] Podle § 107 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek. NSS jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Při rozhodování o odkladném účinku kasační stížnosti NSS zjišťuje současné splnění zákonných předpokladů (§ 73 odst. 2 s. ř. s.), tj. 1) výrazného nepoměru újmy způsobené stěžovateli v případě, že účinky napadeného rozhodnutí nebudou odloženy, ve vztahu k újmě způsobené jiným osobám, pokud by účinky rozhodnutí odloženy byly, a 2) chybějícího rozporu s důležitým veřejným zájmem. Je-li odkladný účinek přiznán, pozastavují se ty účinky napadeného správního rozhodnutí, které z povahy věci pozastavit lze.

[6] Institut odkladného účinku je institutem mimořádné povahy, tedy výjimkou ze zákonného pravidla v § 107 s. ř. s.; proto i k jeho využití musejí nastat mimořádné okolnosti. Současně je na žadateli o odkladný účinek, aby takové okolnosti tvrdil a podrobně uvedl, proč mají kvůli nim být odloženy účinky pravomocného rozhodnutí.

[7] Stěžovatelka ve svém návrhu na přiznání odkladného účinku netvrdila a neprokázala žádné skutečnosti, které by svědčily o mimořádnosti situace a hrozbě vzniku újmy. Stěžovatelka se omezila pouze na obecné konstatování, že případná realizace stavby by zasáhla do jejích práv, protože je vlastníkem sousední nemovité věci. Nekonkretizovala, která práva měla být zasažena a jakým způsobem. Úlohou NSS není, aby si tyto skutečnosti sám domýšlel, to bylo povinností stěžovatelky. Tvrzení, že by případné odstranění stavby znamenalo značné náklady stavebníka a zasáhlo by do právní jistoty budoucích vlastníků bytových jednotek, není pro rozhodnutí o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti stěžovatelky relevantní, neboť se nevztahují k újmě, která by mohla vzniknout stěžovatelce. Skutečnost, že se stěžovatelka domnívá, že rozhodnutí správních orgánů byla vydána v rozporu s právními předpisy, nemůže být důvodem pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. To bude až předmětem meritorního přezkumu v dané věci. S ohledem na uvedené NSS kasační stížnosti odkladný účinek nepřiznal.

[8] Za této situace se NSS již nezabýval splněním druhého zákonného předpokladu, zda by přiznání odkladného účinku kasační stížnosti bylo v rozporu s veřejným zájmem.

[9] Přiznáním odkladného účinku kasační stížnosti NSS žádným způsobem nepředjímá své rozhodnutí o věci samé.

[10] Podání návrhu na přiznání odkladného účinku podléhá dle položky 20 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soudnímu poplatku ve výši 1 000 Kč. Podle § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti. Poplatková povinnost v daném případě vzniká dnem právní moci tohoto usnesení [§ 4 odst. 1 písm. h) zákona o soudních poplatcích, per analogiam; srov. k tomu usnesení ze dne 29. 2. 2012, čj. 1 As 27/2012-32]. NSS proto výrokem II vyzval stěžovatele ke splnění povinnosti zaplatit soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. Soudní poplatek lze zaplatit: a) vylepením kolků na tomto tiskopisu, nebo b) bezhotovostně převodem na účet soudu číslo: 3703 – 46127621/0710, vedený u České národní banky, pobočka Brno. Závazný variabilní symbol pro identifikaci platby lze získat na internetových stránkách www.nssoud.cz v položce Rychlé odkazy – Úhrada soudních poplatků.

V případě placení kolkovými známkami nalepte vždy oba jejich díly na tiskopis na vyznačeném místě. Tiskopis podepište a vraťte jej NSS. Kolkové známky neznehodnocujte.

V Brně dne 22. dubna 2021

Ondřej Mrákota
předseda senátu Vyhovuji výzvě a zasílám v kolkových známkách určený soudní poplatek. ke sp. zn.: 10 As 76/2021

podpis .................................................

Místo pro nalepení kolkových známek: