10 As 64/2017 - 88Usnesení NSS ze dne 20.04.2017

10 As 64/2017 - 88

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: TV CZ s.r.o., se sídlem Palackého 70, Dobřichovice, zast. Mgr. Davidem Novákem, advokátem se sídlem Vyšehradská 320/49, Praha 2, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, proti rozhodnutí žalované ze dne 20. 1. 2015, sp. zn. /ident.2014/810/RUD/TV, čj. RRTV/418/2015-RUD, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 1. 2017, čj. 11 A 36/2015-41,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Dne 1. 3. 2017 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze.

[2] Nejvyšší správní soud nejprve ověřil splnění povinnosti uhradit soudní poplatek za kasační stížnost. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Pokud stěžovatel poplatek za řízení neuhradí, soud ho vyzve k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví (§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

[3] Nejvyšší správní soud stěžovatelku vyzval k zaplacení soudního poplatku usnesením ze dne 9. 3. 2017, čj. 10 As 64/2017-50, přičemž jí k zaplacení určil lhůtu 1 měsíc. Výzva byla zástupci stěžovatelky doručena dne 13. 3. 2017, lhůta pro zaplacení soudního poplatku uplynula v souladu s § 40 s. ř. s. dne 13. 4. 2017. Vzhledem k tomu, že ani ke dni vydání tohoto usnesení nebyl požadovaný soudní poplatek stěžovatelkou zaplacen, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. dubna 2017

Daniela Zemanová

předsedkyně senátu