10 As 450/2019 - 13Usnesení NSS ze dne 10.01.2020

10 As 450/2019 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: V. M., zastoupený Mgr. et Mgr. Michalem Bouškou, advokátem se sídlem Teplého 2786, Pardubice, proti žalovanému: Ministerstvo obrany, se sídlem náměstí Svobody 471/4, Praha 6, proti rozhodnutí státního tajemníka žalovaného ze dne 24. 10. 2017, čj. MO 216058/2017-7542, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 11. 2019, čj. 31 Ad 7/2017-29,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností ze dne 30. 12. 2019 domáhal zrušení rozsudku krajského soudu označeného v záhlaví. Podáním ze dne 2. 1. 2020, doručeným NSS téhož dne, vzal stěžovatel kasační stížnost zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, soud usnesením řízení zastavil podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. ledna 2020

Ondřej Mrákota

předseda senátu