10 As 425/2019 - 16Usnesení NSS ze dne 12.02.2020

10 As 425/2019 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: M. C., zast. Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 2. 2018, čj. 159/2048-160-SPR/4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 12. 2019, čj. 59 A 19/2019-33,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho zástupce Mgr. Václava Voříška, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1] NSS obdržel dne 13. 12. 2019 blanketní kasační stížnost, kterou se žalobce (stěžovatel) domáhal zrušení rozsudku krajského soudu uvedeného v záhlaví. NSS v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. zaslal stěžovateli dne 3. 1. 2020 výzvu, aby doplnil důvody kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy, a poučil ho o následcích spojených s neodstraněním tohoto nedostatku.

[2] Výzva byla stěžovateli doručena prostřednictvím jeho zástupce dne 3. 1. 2020 (doručenka na č. l. 8 spisu NSS). Lhůta k doplnění kasačních důvodů uplynula dne 3. 2. 2020. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnil.

[3] Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani po výzvě soudu neodstranil vytýkané vady kasační stížnosti a tento nedostatek brání projednání kasační stížnosti, NSS kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 a 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. Podle§ 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení (zde kasační stížnost) před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Proto soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku výrokem III.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. února 2020

Ondřej Mrákota

předseda senátu