10 As 396/2020 - 15Rozsudek NSS ze dne 02.02.2021

10 As 396/2020 - 15

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1 – Nové Město, proti rozhodnutí správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2020, čj. 30 A 170/2020-12,

takto:

I. Žalobci se neustanovuje zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

II. Kasační stížnost se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce podal u Krajského soudu v Brně žalobu proti rozhodnutí, jímž mu žalovaná neurčila advokáta k poskytnutí bezplatné právní služby dle § 18c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Napadeným usnesením krajský soud věc postoupil Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému (§ 7 odst. 6 s. ř. s.).

[2] Žalobce (stěžovatel) podal proti usnesení krajského soudu kasační stížnost. Má za to, že k projednání jeho žaloby je místně příslušný Krajský soud v Brně. Mj. namítá, že napadené rozhodnutí vydala pobočka žalované v Brně.

[3] Kasační stížnost má požadované náležitosti, byla podána včas a osobou oprávněnou. NSS připomíná, že v nynější věci (kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu ve věci postoupení žaloby místně příslušnému soudu) nevzniká stěžovateli ani poplatková povinnost, ani povinnost zastoupení advokátem dle § 105 odst. 2 s. ř. s. (usnesení rozšířeného senátu ze dne 9. 6. 2015, čj. 1 As 196/2014-19, č. 3271/2015 Sb. NSS, body 30-31). Z kasační stížnosti v této věci jsou zřejmé důvody, pro které ji stěžovatel podal. Proto není třeba trvat na tom, aby byl zastoupen advokátem (výrok I tohoto rozsudku). Ostatně v této jednoduché věci není nezbytně třeba zástupce k ochraně stěžovatelových práv (§ 35 odst. 10 s. ř. s.; obdobně viz např. rozsudek ze dne 26. 6. 2019, čj. 10 As 189/2019-12, bod 3). K povaze jiných, ale v zásadě obdobných sporů, které stěžovatel vede, srov. rozsudky cit. v bodě [5] níže a dále rozsudky ze dne 6. 10. 2020, čj. 10 As 286/2020-19, či ze dne 10. 11. 2020, čj. 10 As 296/2020-12. Proto NSS rovnou přistoupil k posouzení kasační stížnosti.

[4] Kasační stížnost není důvodná.

[5] NSS předesílá, že v typově identických sporech téhož stěžovatele již opakovaně rozhodoval (např. rozsudky ze dne 5. 1. 2012, čj. 2 As 141/2011-27; ze dne 15. 2. 2012, čj. 6 Ads 15/2011-143; ze dne 28. 2. 2012, čj. 2 As 38/2012-50, a další). V těchto rozhodnutích NSS jednoznačně potvrdil názor Krajského soudu v Brně, že dle § 7 odst. 2 s. ř. s. je k projednání žaloby proti rozhodnutí žalované dle § 18 a násl. zákona o advokacii příslušný Městský soud v Praze. Podle zákona o advokacii je totiž příslušným orgánem žalované k vydání tohoto typu rozhodnutí její předseda [§ 45 odst. 2 písm. a) zákona o advokacii], a ten nepochybně nemá sídlo v pobočce v Brně, nýbrž v Praze. Skutečnost, že příprava a zajištění rozhodnutí vydávaných podle § 18 zákona o advokacii je fakticky delegována na brněnskou pobočku, není z hlediska vymezení místní působnosti správních soudů rozhodná. V podrobnostech lze odkázat na odůvodnění těchto rozsudků.

[6] NSS neshledal důvod se od výše cit. rozsudků odchýlit. Na tom nic nemění ani mimoběžné výtky, které stěžovatel snesl v kasační stížnosti (např. že není povinen číst judikáty, „internet není zadarmo – elektrika není za pakatel“, že některé krajské soudy jsou v důsledku postupování věcí přetížené, či tvrzení, že soudci městského soudu beztak musí být vyloučeni z projednání jeho věci).

[7] S ohledem na výše uvedené NSS zamítl kasační stížnost jako nedůvodnou (§ 110 odst. 1 věta poslední s. ř. s.). O náhradě nákladů řízení rozhodl podle § 60 odst. 1 za použití § 120 s. ř. s. Stěžovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť ve věci neměl úspěch; žalované náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. února 2021

Zdeněk Kühn

předseda senátu