10 As 391/2020 - 57Usnesení NSS ze dne 19.01.2021

10 As 391/2020 - 57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobce: Ing. V. V., zast. JUDr. et Ing. Petrem Petržílkem, Ph.D., advokátem se sídlem Dvořákova 1624, Úvaly, proti žalovanému: Úřad vlády, se sídlem Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1 – Malá Strana, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 91/5, Jihlava, zast. Mgr. Františkem Korbelem, Ph.D., advokátem se sídlem Na Florenci 2166/15, Praha 1 – Nové Město, ve věci ochrany před nezákonným zásahem, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 11. 2020, čj. 6 A 151/2019-74, o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti

takto:

I. Kasační stížnosti se nepřiznává odkladný účinek.

II. Žalobci se ukládá zaplatit České republice – Nejvyššímu správnímu soudu soudní poplatek ve výši 1 000 Kč za podání návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce byl od srpna 2017 členem Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Vláda jej usnesením ze dne 30. 7. 2019, č. 570, z této funkce odvolala s účinností ke dni 31. 7. 2019. Odvolání odůvodnil předseda vlády v samostatném dopisu. S tímto odvoláním žalobce nesouhlasí. Žalobce podal jednak žalobu proti nezákonnému zásahu (usnesení vlády) k městskému soudu, jednak k Okresnímu soudu v Jihlavě žalobu na určení neplatnosti odvolání z funkce člena Rady ERÚ a také na určení neplatnosti ukončení jeho pracovního poměru k ERÚ; u tohoto soudu požadoval rovněž náhradu platu od 1. 8. 2019 do právní moci rozsudku.

[2] Městský soud žalobu proti nezákonnému zásahu usnesením odmítl.

[3] Žalobce (stěžovatel) podal proti usnesení městského soudu kasační stížnost. Současně požádal i o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Domnívá se, že i pokud by NSS k jeho kasační stížnosti zrušil napadené usnesení městského soudu, stejně by se stěžovatel nemusel domoci svých práv v souvisejícím řízení u Okresního soudu v Jihlavě. Okresní soud totiž řízení o žalobě přerušil a podmínil pokračování právě právní mocí rozhodnutí správního soudu o žalobě. To znamená, že okresní soud nemusí nutně vyčkat na výsledek řízení o kasační stížnosti.

[4] Osoba zúčastněná na řízení navrhuje, aby NSS odkladný účinek nepřiznal.

[5] Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud může přiznat žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem. Ve smyslu § 107 s. ř. s. uvedené podmínky platí přiměřeně i pro odkladný účinek kasační stížnosti.

[6] Odkladný účinek představuje institut mimořádné povahy. Přiznáním odkladného účinku kasační stížnosti soud pozastavuje před vlastním rozhodnutím ve věci samé právní účinky pravomocného rozhodnutí městského soudu, na které je třeba hledět jako na zákonné a věcně správné, dokud není zákonným postupem zrušeno.

[7] Z dokumentů předložených stěžovatelem NSS zjistil, že Okresní soud v Jihlavě usnesením ze dne 29. 5. 2020, čj. 4 C 230/2019-178, zastavil řízení v části žaloby, kterou stěžovatel před okresním soudem usiloval o určení neplatnosti svého odvolání z funkce člena Rady ERÚ (výrok I). Výrokem II pak soud podle § 109 odst. 1 písm. b) o. s. ř. přerušil mj. řízení stran návrhu na určení neplatnosti ukončení stěžovatelova pracovního poměru u ERÚ, a to do právní moci rozhodnutí správního soudu o žalobě.

[8] Návrhem na přiznání odkladného účinku stěžovatel usiluje o „pozdržení“ rozhodování Okresního soudu v Jihlavě v jeho věci vedené tam pod sp. zn. 4 C 230/2019. Žádný jiný důvod neuvádí. Tento argument ovšem pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nestačí. Okresní soud v Jihlavě podmínil rozhodování ve stěžovatelově věci existencí pravomocného rozhodnutí „správního soudu o žalobě na určení nezákonnosti odvolání z funkce“ člena Rady ERÚ. Odkladným účinkem přiznaným kasační stížnosti by však NSS nemohl další postup okresního soudu jakkoliv ovlivnit. Je zcela na okresním soudu, aby ve vztahu k dalšímu postupu v řízení o civilní žalobě posoudil význam nynějšího řízení o kasační stížnosti.

[9] NSS upozorňuje, že i kdyby snad odkladný účinek kasační stížnosti přiznal, bylo by přesto na samostatném posouzení okresního soudu v režimu § 109 násl. o. s. ř., jaké by z toho vyvodil závěry. Hypotetické přiznání odkladného účinku by tedy beztak nemohlo ochránit ta práva, kterými stěžovatel argumentuje.

[10] Je proto na stěžovateli, který usiluje o pozdržení rozhodování okresního soudu v pracovněprávním sporu, aby okresní soud přesvědčil o nutnosti či potřebě vyčkat rozhodnutí NSS. K tomu lze jen dodat, že stěžovatel podal kasační stížnost proti usnesení městského soudu, který odmítl zásahovou žalobu dle § 82 a násl. s. ř. s. Jde tedy o spor, o němž bude NSS rozhodovat přednostně (§ 56 odst. 3 s. ř. s.). Rozhodnutí NSS v této věci lze proto očekávat v řádu několika následujících týdnů.

[11] Z výše uvedených důvodů NSS odkladný účinek nepřiznal. Pro pořádek je třeba dodat, že usnesení o nepřiznání odkladného účinku je rozhodnutím předběžné povahy a nelze z něj předjímat budoucí rozhodnutí o věci samé.

[12] Podání návrhu na přiznání odkladného účinku podléhá dle položky 20 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soudnímu poplatku ve výši 1 000 Kč. Podle § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti. Poplatková povinnost v daném případě vzniká dnem právní moci tohoto usnesení [§ 4 odst. 1 písm. h) zákona o soudních poplatcích, per analogiam; srov. k tomu usnesení ze dne 29. 2. 2012, čj. 1 As 27/2012-32]. NSS proto výrokem II vyzval stěžovatele ke splnění povinnosti zaplatit soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. Soudní poplatek lze zaplatit: a) vylepením kolků na tomto tiskopisu, nebo b) bezhotovostně převodem na účet soudu číslo: 3703 – 46127621/0710, vedený u České národní banky, pobočka Brno. Závazný variabilní symbol pro identifikaci platby lze získat na internetových stránkách www.nssoud.cz v položce Rychlé odkazy – Úhrada soudních poplatků.

V případě placení kolkovými známkami nalepte vždy oba jejich díly na tiskopis na vyznačeném místě. Tiskopis podepište a vraťte jej NSS. Kolkové známky neznehodnocujte.

V Brně dne 19. ledna 2021

Zdeněk Kühn
předseda senátu

Vyhovuji výzvě a zasílám v kolkových známkách určený soudní poplatek.

podpis .................................................

Místo pro nalepení kolkových známek: