10 As 362/2017 - 27Usnesení NSS ze dne 04.01.2018

10 As 362/2017 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely Bejčkové a Daniely Zemanové v právní věci žalobce: J. T., zast. JUDr. Pavlem Marťánem, advokátem se sídlem Latrán 193, Český Krumlov, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 11. 2016, čj. 51768-4/2016-900000-302, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 11. 2017, čj. 51 A 8/2017-27,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení rozsudku krajského soudu blíže označeného v záhlaví. Podáním ze dne 27. 12. 2017, doručeným soudu téhož dne, vzal stěžovatel kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, soud usnesením řízení zastavil podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. ledna 2018

Zdeněk Kühn

předseda senátu