10 As 35/2018 - 34Usnesení NSS ze dne 08.03.2018

10 As 35/2018 - 34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: Ing. Mgr. M. Ch., zast. JUDr. Pavlem Hanušem, advokátem se sídlem Františkánská 119/5, Plzeň, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 10. 2013, čj. 683/520/13, 60565/ENV/13, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2018, čj. 5A 26/2014-59,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení rozsudku, ve kterém městský soud zamítl jeho žalobu ve věci spáchání správního deliktu. Soudní poplatek za kasační stížnost, splatný jejím podáním, však stěžovatel nezaplatil. Proto ho NSS vyzval k jeho zaplacení usnesením ze dne 8. 2. 2018. K zaplacení soudního poplatku stanovil lhůtu 15 dnů od doručení usnesení a poučil ho o následcích nevyhovění této výzvě.

[2] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak mj. zvláštní zákon. Zvláštním zákonem je § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, dle něhož nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích] zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů. Po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[3] Usnesení s výzvou bylo stěžovateli doručeno dne 12. 2. 2018, lhůta k zaplacení soudního poplatku tak uplynula dne 27. 2. 2018. Protože stěžovatel soudní poplatek ani přes výzvu soudu nezaplatil, NSS řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[4] Výsledek řízení nemohla zvrátit ani skutečnost, že po uplynutí lhůty, dne 1. 3. 2018, NSS obdržel e-mailovou zprávou žádost zástupce stěžovatele o prodloužení lhůty k zaplacení soudního poplatku do 10. 3. 2018. Zástupce uvádí, že on i jeho klient (stěžovatel) onemocněli chřipkou. NSS této žádosti nemohl vyhovět. Onemocnění chřipkou nemůže být bez dalšího vážným omluvitelným důvodem pro zmeškání či prodloužení lhůty k zaplacení soudního poplatku ve smyslu § 40 odst. 5 s. ř. s., notabene v situaci, kdy soudní poplatek určený ve fixní částce byl splatný již okamžikem podání kasační stížnosti.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. března 2018

Zdeněk Kühn

předseda senátu