10 As 308/2020 - 48Usnesení NSS ze dne 20.01.2021

10 As 308/2020 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem třída Kpt. Jaroše 7, Brno, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 24. 7. 2018, čj. ÚOHS-R0095/2018/VZ-21598/2018/322/LKa, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 8. 2020, čj. 31 Af 75/2018-57,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný (stěžovatel) se kasační stížností ze dne 15. 9. 2020 domáhal zrušení rozsudku, kterým krajský soud zrušil rozhodnutí stěžovatelova předsedy a vrátil věc stěžovateli k dalšímu řízení. Podáním ze dne 12. 1. 2021 vzal stěžovatel kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, soud usnesením řízení zastavil.

Při zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. ledna 2021

Zdeněk Kühn

předseda senátu