10 As 271/2020 - 11Usnesení NSS ze dne 27.08.2020

10 As 271/2020 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty a soudkyň Michaely Bejčkové a Zuzany Břízové v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Ostravě, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 4. 2020, čj. 25 A 100/2020-6, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 7. 2020, čj. 25 A 142/2020-11,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal kasační stížnost proti usnesení krajského soudu. Tímto usnesením krajský soud odmítl žalobcovu žalobu, která směřovala proti rozhodnutí žalovaného označeného v záhlaví tohoto usnesení.

Kasační stížnost je nepřípustná: jak NSS již mnohokrát žalobci sdělil, rozhodnutí vydaná v soudním řízení nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví.

NSS proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 větou první za použití § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné žádné opravné prostředky.

V Brně dne 27. srpna 2020

Ondřej Mrákota

předseda senátu