10 As 137/2014 - 24Usnesení NSS ze dne 15.07.2014


10 As 137/2014 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného, v právní věci žalobkyně: T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, zast. JUDr. Petrem Hromkem, Ph.D., advokátem se sídlem Vinohradská 34/30, Praha 2, proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, za účasti: Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, proti rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu ze dne 1. 11. 2010, č. j. 117 966/2010-603, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 A 1/2011-114,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala dne 9. 6. 2014 blanketní kasační stížnost, kterou se domáhala zrušení v záhlaví označeného rozsudku krajského soudu. Soudní poplatek splatný společně s podáním kasační stížnosti však nezaplatila. Zdejší soud stěžovatelku proto usnesením ze dne 1. 7. 2014, č. j. 10 As 137/2014-16, mimo jiné vyzval, aby soudní poplatek zaplatila. K tomu jí určil přiměřenou lhůtu 7 dnů od doručení uvedeného usnesení a poučil jí o následcích nevyhovění výzvy.

[2] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví. Výzva k zaplacení byla stěžovatelce prostřednictvím jejího zástupce doručena dne 4. 7. 2014 (doručenka na č. l. 17 spisu NSS). Lhůta k zaplacení soudního poplatku marně uplynula dnem 11. 7. 2014. Protože soudní poplatek nebyl do dnešního dne ani přes výzvu soudu zaplacen, zdejší soud řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil.

[3] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. července 2014
Daniela Zemanová

předsedkyně senátu