10 As 103/2021 - 11Usnesení NSS ze dne 22.04.2021

10 As 103/2021 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobkyně: M. L., proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 5. 2020, čj. KUUK/077870/2020/ZB, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 2. 2021, čj. 41 A 19/2020-37,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud obdržel dne 23. 3. 2021 kasační stížnost, kterou žalobkyně (stěžovatelka) podala proti usnesení krajského soudu uvedenému v záhlaví.

NSS nejdříve ověřil, zda byla kasační stížnost podána včas. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. věty první musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle poslední věty téhož ustanovení nelze zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti prominout.

Z předloženého spisu městského soudu vyplývá, že napadené usnesení bylo stěžovatelce doručeno v pátek 26. 2. 2021 a v souladu s pravidly pro počítání lhůt podle § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. byl posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti pátek 12. 3. 2021. Stěžovatelka podala kasační stížnost k poštovní přepravě v pátek 19. 3. 2021, tedy týden po posledním dni lhůty pro podání kasační stížnosti. Podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán opožděně. Proto soud kasační stížnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. dubna 2021

Ondřej Mrákota

předseda senátu