10 As 1/2020 - 37Usnesení NSS ze dne 22.06.2020

10 As 1/2020 - 37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci podatele: P. P., ve věci nejasného podání ze dne 2. 9. 2019, v řízení o kasační stížnosti podatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2019, čj. 3 Na 128/2019-21,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 2. 1. 2020 kasační stížnost podatele (stěžovatel) proti usnesení městského soudu označenému v záhlaví. Soudní poplatek za kasační stížnost, splatný jejím podáním, stěžovatel nezaplatil, ale navrhl, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů, a následně rovněž požádal o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud stěžovatelovým návrhům nevyhověl usnesením ze dne 14. 4. 2020, čj. 10 As 1/2020-23, kterým také stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku a k předložení plné moci udělené advokátovi, nebo k doložení toho, že on sám má vysokoškolské právnické vzdělání. Ke splnění těchto povinností mu soud stanovil lhůtu 15 dnů a poučil jej o následcích nevyhovění této výzvě.

[2] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

[3] Usnesení s výzvou bylo stěžovateli doručeno dne 25. 4. 2020. Stěžovatel však poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil, pouze dne 28. 4. 2020 sdělil, že přípis s formulářem pro vyplnění svých osobních, majetkových a výdělkových poměrů neobdržel a jeho převzetí nepodepsal. Ze spisu ovšem vyplývá, že přípis si stěžovatel převzal osobně dne 14. 3. 2020, což stvrdil svým podpisem na doručence.

[4] Lhůta k zaplacení soudního poplatku marně uplynula dne 11. 5. 2020. Jelikož stěžovatel soudní poplatek ani přes výzvu soudu v této lhůtě nezaplatil, soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] Nadto je třeba říci, že stěžovatel nedoložil ani plnou moc udělenou advokátovi ani to, že sám má vysokoškolské právnické vzdělání. Pokud by soud řízení nezastavil kvůli nezaplacení soudního poplatku, musel by kasační stížnost odmítnout kvůli tomu, že stěžovatel není zastoupen advokátem.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. června 2020

Ondřej Mrákota

předseda senátu