10 Afs 293/2020 - 21Usnesení NSS ze dne 09.10.2020

10 Afs 293/2020 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: VINIPRA CORPORATION s. r. o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Praha 2, zastoupené Mgr. Pavlem Čálkem, advokátem se sídlem Hornokrčská 707/7, Praha 4, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 4. 2019, čj. 16617/19/5300-22441-712084, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 8. 2020, čj. 9 A 80/2019-76, o návrhu žalobkyně na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

I. Kasační stížnosti se nepřiznává odkladný účinek.

II. Žalobkyni se ukládá zaplatit ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení České republice – Nejvyššímu správnímu soudu soudní poplatek ve výši 1 000 Kč za podání návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Finanční úřad pro hlavní město Prahu vyměřil žalobkyni dvěma platebními výměry vydanými dne 6. 2. 2018 daň z přidané hodnoty za měsíce květen a červen roku 2016. Žalobkyně podala proti těmto rozhodnutím odvolání, které žalovaný zamítl dne 25. 4. 2019 rozhodnutím označeným v záhlaví. Žalobkyně se proti rozhodnutí žalovaného bránila žalobou, kterou Městský soud v Praze zamítl rozsudkem ze dne 20. 8. 2020. Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala proti rozsudku městského soudu kasační stížnost.

[2] Současně s podáním kasační stížnosti požádala stěžovatelka o přiznání odkladného účinku. Uvedla, že jelikož nemá kasační stížnost odkladný účinek a jí hrozí povinnost plnit, navrhuje, aby soud přiznal kasační stížnosti odkladný účinek.

[3] Podle § 107 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek. NSS jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Při rozhodování o odkladném účinku kasační stížnosti NSS zjišťuje splnění zákonných předpokladů (§ 73 odst. 2 s. ř. s.), tj. 1) výrazného nepoměru újmy způsobené stěžovateli v případě, že účinky napadeného rozhodnutí nebudou odloženy, ve vztahu k újmě způsobené jiným osobám, pokud by účinky rozhodnutí odloženy byly, a 2) chybějícího rozporu s důležitým veřejným zájmem.

[4] Institut odkladného účinku je institut mimořádné povahy, tedy výjimka ze zákonného pravidla v § 107 s. ř. s.; proto i k jeho využití musejí nastat mimořádné okolnosti. Současně je na žadateli o odkladný účinek, aby takové okolnosti tvrdil a podrobně uvedl, proč mají kvůli nim být odloženy účinky pravomocného rozhodnutí.

[5] Stěžovatelka v návrhu na přiznání odkladného účinku pouze stručně uvedla, že jí hrozí povinnost plnit. Přes výzvu soudu ze dne 15. 9. 2020 svůj návrh blíže neupřesnila, netvrdila a neprokázala žádné skutečnosti, které by svědčily o mimořádnosti situace a hrozbě vzniku újmy. Za této situace se NSS již nezabýval splněním druhého zákonného předpokladu, zda by přiznání odkladného účinku kasační stížnosti bylo v rozporu s veřejným zájmem.

[6] NSS proto nepřiznal kasační stížnosti odkladný účinek podle § 107 ve spojení s § 73 odst. 2 s. ř. s. Tím však nijak nepředjímá své budoucí rozhodnutí o věci samé.

[7] Podání návrhu na přiznání odkladného účinku podléhá podle položky 20 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soudnímu poplatku ve výši 1 000 Kč. Podle § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti. Poplatková povinnost v daném případě vzniká dnem právní moci tohoto usnesení [§ 4 odst. 1 písm. h) zákona o soudních poplatcích per analogiam; srov. k tomu usnesení ze dne 29. 2. 2012, čj. 1 As 27/2012-32]. NSS proto výrokem II vyzval stěžovatelku ke splnění povinnosti zaplatit soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení.

Poučení:Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Soudní poplatek lze zaplatit: a) vylepením kolků na tomto tiskopisu, nebo b) bezhotovostně převodem na účet soudu číslo: 3703–46127621/0710, vedený u České národní banky, pobočka Brno.

Závazný variabilní symbol pro identifikaci platby lze získat na internetových stránkách www.nssoud.cz v položce Rychlé odkazy – Úhrada soudních poplatků.

V Brně dne 9. října 2020

Ondřej Mrákota
předseda senátu

Vyhovuji výzvě a zasílám v kolkových známkách určený soudní poplatek.

ke sp. zn.: 10 Afs 293/2020

podpis .................................................

Místo pro nalepení kolkových známek: