1 Azs 92/2008 - 47Usnesení NSS ze dne 11.02.2009

1 Azs 92/2008 - 47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Bc. Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: N. G., zastoupená Mgr. Radovanem Indrou, advokátem se sídlem Heinrichova 8, 602 00 Brno, proti žalovanému: Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 5. 2007, č. j. OAM-1-361/VL-10-19-2007, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 7. 2008, č. j. 64 Az 54/2007 - 26,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 11. 5. 2007 zamítl žalovaný žádost žalobkyně o mezinárodní ochranu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu).

Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 22. 5. 2007. Krajský soud rozsudkem ze dne 21. 7. 2008 žalobu zamítl.

Dne 15. 9. 2008 podala žalobkyně (stěžovatelka) k poštovní přepravě kasační stížnost proti uvedenému rozsudku krajského soudu a navrhla, aby byl rozsudek krajského soudu zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení a aby byl kasační stížnosti přiznán odkladný účinek. Krajský soud v Ostravě nato předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí; v předkládací zprávě přitom mj. uvedl, že kasační stížnost je opožděná.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

Napadené rozhodnutí krajského soudu bylo dne 22. 8. 2008 doručeno zástupci stěžovatelky. Následujícího dne, tedy v sobotu 23. 8. 2008, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula v pátek 5. 9. 2008. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až v pondělí 15. 9. 2008, tedy zjevně po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Návrh stěžovatelky na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se v důsledku odmítnutí kasační stížnosti stal bezpředmětným. Kasační stížnost ve věcech mezinárodní ochrany má navíc odkladný účinek ze zákona (§ 32 odst. 5 zákona o azylu).

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. února 2009

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu