1 Azs 90/2005Usnesení NSS ze dne 19.07.2006

1 Azs 90/2005 - 65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobců: a) E. Z., b) nezl. V. Z., zastoupeného žalobkyní ad a) jakožto zákonnou zástupkyní, zastoupeni JUDr. Janou Kopáčkovou, advokátkou se sídlem Praha 5, nám. Kinských 3, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 2. 2004, č. j. OAM-6875/VL-11-P18-2001, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 12. 2004, č. j. 8 Az 29/2004–38,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 28. 1. 2005 u Městského soudu v Praze se žalobci domáhali zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 2. 12. 2004, č. j. 8 Az 29/2004–38, jímž byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 2. 2004, č. j. OAM-6875/VL-11-P18-2001; zároveň bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Napadeným rozhodnutím žalovaný neudělil žalobcům azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). Současně rozhodl tak, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Městský soud kasační stížnost dne 25. 4. 2005 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 26. 6. 2006 vzali žalobci svůj návrh zpět v celém rozsahu. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení podle § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. července 2006

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu