1 Azs 379/2020 - 37Usnesení NSS ze dne 25.03.2021

1 Azs 379/2020 - 37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň Mgr. Sylvy Šiškeové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobkyň: a) L. A., a b) M. A. žalobkyně b) zastoupena žalobyní a) jako zákonnou zástupkyní, obě zastoupené Mgr. Ondřejem Rejskem, advokátem se sídlem Buzulucká 431/2, Hradec Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 7. 2019, č. j. OAM-26/LE-LE05-ZA13-2019, v řízení o kasační stížnosti žalobkyň proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 9. 2020, č. j. 43 Az 12/2019-31,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobkyň Mgr. Ondřeji Rejskovi, advokátovi, se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 12.729 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 9. 10. 2020 včasnou kasační stížnost žalobkyň (dále jen „stěžovatelky“) proti napadenému rozsudku, kterým Krajský soud v Hradci Králové zamítl jejich žalobu proti rozhodnutí žalovaného.

[2] Podáním doručeným kasačnímu soudu dne 22. 3. 2021 vzaly stěžovatelky kasační stížnost proti napadenému rozsudku v plném rozsahu zpět.

[3] Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[4] Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatelky zpětvzetím kasační stížnosti projevily svou vůli, aby soud v řízení nepokračoval. Protože jejich projev vůle nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] Jelikož soud řízení zastavil, nemá podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

[6] Stěžovatelkám byl usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2020, č. j. 1 Azs 379/2020-14, ustanoven zástupcem Mgr. Ondřej Rejsek, advokát se sídlem Buzulucká 431/2, Hradec Králové. Podle § 35 odst. 10 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. zástupci stěžovatele, který mu byl soudem ustanoven k ochraně jeho práv, hradí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. Ustanovený zástupce provedl v řízení před Nejvyšším správním soudem dva úkony právní služby, a to první poradu s klientkami včetně převzetí a přípravy zastoupení (§ 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif) a doplnění kasační stížnosti (§ 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu). Za jeden úkon právní služby náleží v řízení o kasační stížnosti odměna ve výši 3.100 Kč [§ 9 odst. 4 písm. d) ve spojení s § 7 bodem 5. advokátního tarifu]. Jelikož advokát zastupuje dvě stěžovatelky, náleží mu podle § 12 odst. 4 advokátního tarifu za jeden úkon právní služby za každou takto zastupovanou osobu odměna snížená o 20 % (tj. 2 x 2.480 Kč). Za dva úkony právní služby jménem dvou stěžovatelek pak náleží jejich zástupci odměna ve výši 9.920 Kč. Odměna se dále zvyšuje o 600 Kč paušální náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu. Ustanovený zástupce doložil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, soud proto navýšil odměnu o tuto daň ve výši 2.209 Kč. Nejvyšší správní soud přiznal ustanovenému zástupci stěžovatelů odměnu za zastupování a náhradu výdajů v řízení o kasační stížnosti v celkové výši 12.729 Kč, která mu bude vyplacena ve stanovené lhůtě.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. března 2021

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu