1 Azs 3/2011 - 46Usnesení NSS ze dne 23.03.2011

1 Azs 3/2011 - 46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: B.-U. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra České republiky, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 3. 2010, čj. OAM-62/ZA-04-ZA10-2010, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 10. 2010, čj. 56 Az 24/2010 - 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se včas podanou kasační stížností domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného o zamítnutí žádosti stěžovatelky o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodné podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu).

Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala o ustanovení právního zástupce z důvodu nedostatku finančních prostředků. Usnesením ze dne 7. 1. 2011, čj. 56 Az 24/2010 - 37, krajský soud návrh stěžovatelky na ustanovení právního zástupce zamítl pro nedoložení osobních a majetkových poměrů. Vyzval jí, aby ve stanovené lhůtě doložila plnou moc k zastupování v řízení o kasační stížnosti v souladu s § 105 odst. 2 s. ř. s. Stěžovatelku poučil, že v případě, že plná moc nebude doložena, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Stěžovatelka na tuto výzvu ve stanovené lhůtě nijak nereagovala.

Stěžovatelka tedy dosud soudu nesdělila, zda a kým je v řízení o kasační stížnosti právně zastoupena, ani neprokázala, že by měla vysokoškolské právnické vzdělání. Dle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen v řízení o kasační stížnosti advokátem, pokud sám či jeho zástupce nemá vysokoškolské právnické vzdělání. Povinné zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je tak jednou z nezbytných podmínek řízení. Jelikož nedošlo k odstranění nesplnění této podmínky ani přes výzvu soudu a pro tento nedostatek nelze o kasační stížnosti jednat a rozhodnout, rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. o odmítnutí kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s. podle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. března 2011

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu