1 Azs 268/2004Usnesení NSS ze dne 18.10.2005

1 Azs 268/2004 – 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobkyně: M. S., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 12. 2003, č. j. OAM-6009/VL-20-03-2003, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 7. 2004, č. j. 59 Az 218/2003-19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě napadeným rozsudkem zamítl podle § 78 odst. 7 s. ř. s. žalobu, kterou se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 12. 2003, č. j. OAM-6009/VL-20-03-2003.

Proti uvedenému rozsudku podala žalobkyně včas kasační stížnost. Navrhla zrušení napadeného rozsudku a požádala o přiznání odkladného účinku a o ustanovení advokáta.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně nereagovala na výzvu krajského soudu k prokázání svých osobních, výdělkových a majetkových poměrů, krajský soud jí usnesením ze dne 29. 9. 2004 zástupce z řad advokátů neustanovil a současně ji vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doložila plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a jeho prostřednictvím doplnila kasační stížnost. Zároveň žalobkyni poučil o následcích neodstranění nedostatku v uvedené lhůtě. Žalobkyni bylo usnesení doručeno dne 2. 8. 2005; v určené lhůtě ani později však soudu plnou moc udělenou advokátovi nepředložila a nedostatek tak neodstranila.

Za této situace Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Žalobkyně požádala o ustanovení advokáta pro řízení o předmětné kasační stížnosti, její žádost však byla zamítnuta. Přes výzvu k odstranění nedostatku zastoupení nepředložila

č. j. 1 Azs 268/2004 – 50

plnou moc udělenou advokátovi; sama přitom nemá vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání žalobkyně – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud z důvodu nadbytečnosti již samostatně nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. října 2005

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu